تأثیر روش‎های مختلف کشت در اراضی شور بر کمیت و کیفیت چغندرقند

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

2 مربی پژوهشی مؤسسه تحقیقات چغندرقند-

3 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

4 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده

کشت اغلب محصولات زراعی در مناطقی از استان­های اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی و سایر مناطق کشور که دارای آب و خاک شور می باشند با مشکل روبرو است. بذور گیاهان متحمل به شوری مثل پنبه و چغندرقند اگر در زمان جوانه‎زنی از منطقه تجمع نمک ‎دور باشند بهتر می‎توانند سبز شوند و در نهایت عملکرد قابل قبولی داشته باشند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر روش‎های مناسب کشت چغندرقند بر کمیت و کیفیت چغندرقند در اراضی با محدودیت شوری در سال‎های 1383 و 1384 در قالب آزمایش کرت‎های سه بار خرد شده در ایستگاه تحقیقاتی رودشت اصفهان انجام شد. کرت اصلی شامل آبیاری در طی فصل رشد با دو سطح شوری 8 و 12 دسی‎زیمنس بر متر، کرت­های فرعی شامل دو تاریخ کاشت و کرت­های فرعی فرعی شامل سه روش کشت به صورت دو ردیفه در زیر خط داغ آب، به صورت خط در کرت و کشت بذور بر بالای پشته بودند. نتایج نشان داد اعمال تیمار شوری آب آبیاری 12 دسی‎زیمنس بر متر نسبت به تیمار شوری آب آبیاری هشت دسی‎زیمنس بر متر در طی فصل رشد، به صورت معنی‎دار موجب کاهش عملکرد ریشه و عملکرد قند ناخالص به ترتیب 17 و 18 درصد شد. شوری آب آبیاری بیشترین تأثیر را بر عملکرد ریشه داشت. با تأخیر در کاشت به صورت معنی‎دار عملکرد ریشه، عملکرد قند ناخالص و عملکرد قندخالص به ترتیب 31، 46 و 30 درصد کاهش یافت. کاهش عملکرد قند ناخالص و عملکرد قندخالص در نتیجه کاهش عملکرد ریشه بود. بین روش‎های کشت، روش کشت خط در کرت با روش‎های دیگر مورد مطالعه از لحاظ آماری تفاوت معنی‎دار نشان نداد. عملکرد قند ناخالص و عملکرد قندخالص در روش کشت دو ردیفه، نسبت به دو روش دیگر بالاتر بود. تأخیر در کشت موجب کاهش معنی‎دار عملکرد قند در آزمایش گردید و قابل توصیه نمی‎باشد. در مجموع روش کشت دو ردیفه به علت سهولت بیشتر در آبیاری، امکان کشت مکانیزه و کاهش هزینه‎های تولید در اراضی شور نسبت به دو روش دیگر قابل توصیه می‎باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of planting methods on quantity and quality of sugar beet in saline regions

نویسندگان [English]

  • M.R. Jahadakbar 1
  • B. Babaee 2
  • J. Basati 3
  • Z. Abasi 4
1 Instructor of Agricultural and Natural Resources Research Center- Isfahan, Iran.
2 Instructor of Sugar beet Seed Institue(SBSI), Iran
3 Instructor of Agricultural and Natural Rerources Research Center, , Iran
4 Instructor of Agricultural and Natural Rerources Research Center-,Iran
چکیده [English]

Water and soil salinity in some regions of Isfahan, East Azerbaijan, and West Azerbaijan provinces and also other parts of the Iran are the main hindrance for crop planting. Seeds of the tolerant crops to salinity such as cotton and sugar beet may have optimal germination and give acceptable performance if they become far from salt accumulation areas. To evaluate the effects of different planting methods on the quantity and quality of sugar beet in areas with salinity restriction, an experiment was carried out in a split split plot design in three replications in 2004-05, in Research Station of Rudasht, Isfahan. Irrigation with two salinity levels including 8 ds/m and 12 ds/m were allocated to the main plot, two planting dates to the subplots, and three planting methods including two rows under water mark, rows in flat plot, and on ridge to the subplots. Results showed that irrigation with 12 ds/m salinity level compared with 8 ds/m caused 17 and 18 % reduction in root yield and sugar content, respectively. Root yield was highly influenced by water salinity. Delay in planting, caused 31, 46 and 30% reduction in root yield, sugar content and sugar yield, respectively. Reduction in both white sugar yield and sugar yield was owing to root yield reduction. No significant difference was found among three planting methods. White sugar yield and sugar yield were higher in two- row planting method compared with two other methods. Delay in planting caused a significant decrease in sugar yield which is not recommended. Two- row planting method is recommended owing to more simplicity in irrigation, mechanized planting and also a decrease in production cost compared with two other methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bed preparation
  • Planting date
  • Salinity
  • sugar beet