تجزیه ژنتیکی مقاومت به گال زگیلی در چغندرقند

دوره 27، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-12

10.22092/jsb.2011.661

محمدحسین عزیزپور؛ سید یعقوب صادقیان؛ حمید شریفی


بررسی تأثیر وزن‌ ریشچه و فاصلة‌ کشت بر عملکرد و خصوصیات کیفی بذر منوژرم چغندرقند

دوره 20، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 1-13

10.22092/jsb.2004.6818

صادق‌زاده‌حمایتی سعید؛ مجید دهقانشعار؛ ولی‌اله یوسف‌آبادی؛ احمد بریموندی؛ داریوش فتح اله طالقانی


مقایسه روشﻫای مختلف ارزیابی مقاومت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه در ژنوتیپ‌های منتخب چغندرقند

دوره 19، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 1-22

10.22092/jsb.2003.7149

سیدباقر محمودی؛ محمود مصباح؛ عزیزاله علیزاده؛ حسن ابراهیمی کولایی


بررسی اثرات کم آبیاری برتولید و اقتصاد چغندر قند در منطقه کرمانشاه

دوره 17، شماره 1، شهریور 1380، صفحه 1-14

10.22092/jsb.2001.11560

علی جلیلیان؛ علیرضا شیروانی؛ عادل نعمتی؛ جهانشاه بساطی


گزینش برای تحمل به خشکی در فامیل های نیمه خواهری (Half sib family) در چغندر قند

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-12

10.22092/jsb.2016.106072

محمدرضا اوراضی زاده؛ اباذر رجبی؛ مسعود احمدی


بررسی الگوی رشد چغندرقند در منطقه دزفول

دوره 16، شماره 1، خرداد 1379، صفحه 1-23

10.22092/jsb.2000.109833

حمید شریفی؛ مصطفی حسین پور؛ جواد گوهری


تعیین مناسبترین اندازه کرت آزمایشی برای آزمایش های بهنژادی چغندرقند

دوره 16، شماره 2، آبان 1379، صفحه 1-12

10.22092/jsb.1998.113496

حسن ابراهیمی کولایی؛ محمدرضا میرزایی


استفاده از روش سی بندینگ جهت بررسی کروموزومهای چغندرقند

دوره 12، شماره 1، اسفند 1375، صفحه 1-4

10.22092/jsb.1997.116458

محسن آقایی زاده؛ پریچهر احمدیان؛ علیرضا طالعی؛ بهمن یزدی صمدی؛ ایرج علیمردای؛ یوسف آقایف


بررسی رقابت علفهای هرز در چغندرقند

دوره 3، شماره 1، 1363، صفحه 1-9

10.22092/jsb.1985.117655

علینقی فرحبخش؛ حسین سعات یار


تأثیرقطع کامل طوقه روی کیفیت چغندرقند

دوره 6، شماره 1، 1367، صفحه 1-5

10.22092/jsb.1989.117669

حمیدرضا ابراهیمیان؛ حمید شریفی


انتخاب مناسبترین منطقه برای کشت مستقیم چغندر بذری

دوره 7، شماره 1، 1368، صفحه 1-12

10.22092/jsb.1990.117682

ایرج علیمرادی؛ حسین بقائی کیا؛ حسین سعادتیار؛ محمد کولیوند


برآورد سطح برگ چغندرقند

دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 1-12

10.22092/jsb.1994.117691

جواد گوهری؛ الهوردی روحی