تعداد مقالات: 409
1. صفحه عناوین جلد 2-34 سال 1397

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 0-0


2. جلد 1-34 سال 1397

دوره 34، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 0-0


3. صفحه عناوین جلد 35 شماره یک سال 1398

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 0-0


4. تجزیه ژنتیکی مقاومت به گال زگیلی در چغندرقند

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-12

محمدحسین عزیزپور؛ سید یعقوب صادقیان؛ حمید شریفی


5. بررسی تأثیر وزن‌ ریشچه و فاصلة‌ کشت بر عملکرد و خصوصیات کیفی بذر منوژرم چغندرقند

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 1-13

صادق‌زاده‌حمایتی سعید؛ مجید دهقانشعار؛ ولی‌اله یوسف‌آبادی؛ احمد بریموندی؛ داریوش فتح اله طالقانی


6. مقایسه روشﻫای مختلف ارزیابی مقاومت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه در ژنوتیپ‌های منتخب چغندرقند

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 1-22

سیدباقر محمودی؛ محمود مصباح؛ عزیزاله علیزاده؛ حسن ابراهیمی کولایی


7. بررسی اثرات کمپوست شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک و صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 1-14

علیرضا مرجوّی؛ جهاداکبر محمدرضا


8. بررسی اثرات کم آبیاری برتولید و اقتصاد چغندر قند در منطقه کرمانشاه

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1380، صفحه 1-14

علی جلیلیان؛ علیرضا شیروانی؛ عادل نعمتی؛ جهانشاه بساطی


9. گزینش برای تحمل به خشکی در فامیل های نیمه خواهری (Half sib family) در چغندر قند

دوره 32، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-12

محمدرضا اوراضی زاده؛ اباذر رجبی؛ مسعود احمدی


10. تأثیر مصرف TIBA در گیاهچه و پرولین در محیط کشت سلولی بر تولید جنین های سوماتیک در گیاه چغندرقند

دوره 14، شماره 1، پاییز و زمستان 1377، صفحه 1-15

بهروز احسانی مقدم؛ محمود مصباح؛ نسرین یاوری


11. بررسی الگوی رشد چغندرقند در منطقه دزفول

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1379، صفحه 1-23

حمید شریفی؛ مصطفی حسین پور؛ جواد گوهری


12. تعیین مناسبترین اندازه کرت آزمایشی برای آزمایش های بهنژادی چغندرقند

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1379، صفحه 1-12

حسن ابراهیمی کولایی؛ محمدرضا میرزایی


14. استفاده از روش سی بندینگ جهت بررسی کروموزومهای چغندرقند

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1375، صفحه 1-4

محسن آقایی زاده؛ پریچهر احمدیان؛ علیرضا طالعی؛ بهمن یزدی صمدی؛ ایرج علیمردای؛ یوسف آقایف


15. بررسی روند رشد چغندرقند در کرمانشاه

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1374، صفحه 1-12

محمد کولیوند


17. بررسی رقابت علفهای هرز در چغندرقند

دوره 3، شماره 1، 1363، صفحه 1-9

علینقی فرحبخش؛ حسین سعات یار


20. تأثیرقطع کامل طوقه روی کیفیت چغندرقند

دوره 6، شماره 1، 1367، صفحه 1-5

حمیدرضا ابراهیمیان؛ حمید شریفی


21. انتخاب مناسبترین منطقه برای کشت مستقیم چغندر بذری

دوره 7، شماره 1، 1368، صفحه 1-12

ایرج علیمرادی؛ حسین بقائی کیا؛ حسین سعادتیار؛ محمد کولیوند


23. برآورد سطح برگ چغندرقند

دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 1-12

جواد گوهری؛ الهوردی روحی


25. تهیه بذر چغندرقند در ایران

دوره 1، شماره 1، 1360، صفحه 4-14

رضا شیخ الاسلامی؛ رحیم قلی زاده؛ نورالله افشاری؛ محمد کولیوند؛ پروین ایزدیار