نویسنده = سعید واحدی
تعداد مقالات: 10
1. شناسایی گرده افشان تتراپلویید متحمل به بیماری لکه گرد برگ و ساقه روی در چغندر قند

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 126-117

محسن آقائی زاده؛ سعید واحدی؛ محمدرضا فتحی؛ محمدرضا اوراضی زاده؛ بابک بابایی


2. تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند

دوره 29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 133-145

پیمان نوروزی؛ دنا رحمانی؛ سمانه اروجعلیان؛ سید باقر محمودی؛ محسن آقائی‎زاده؛ مژده کاکوئی‎نژاد؛ محمدرضا اوراضی‎زاده؛ سعید واحدی؛ محمدرضا فتحی


3. بهینه‪سازی استخراج سلولز از خمیر چغندرقند

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 210-197

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حمید نوشاد؛ سعید واحدی


4. واکنش چغندرقند به شوری آب آبیاری در مراحل مختلف رشد ریشه

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 53-66

محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ سعید واحدی


5. تأثیر عوامل اقلیمی بر افزایش عیار چغندرقند در سال 1386 در ایران، مطالعه موردی: حوزه کارخانه‪قند چناران

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 101-115

حمیدرضا احمدزاده اراجی؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ غلامعلی کمالی؛ سعید واحدی


6. ارزیابی مقاومت هیبریدهای چغندرقند نسبت به بیماری ویروسی پیچیدگی بوته در شرایط مزرعه

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 116-105

غلامرضا اشرف منصوری؛ سعید دارابی؛ سعید واحدی؛ لادن جوکار


7. مطالعه ارتباط صفات زراعی با ویژگی‌های مرفولوژیک ریشه و تعیین صفات مؤثر بر عملکردریشه و عیارقند در ژرم‌پلاسم منوژرم چغندرقند

دوره 22، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 34-19

سعید واحدی؛ محمود مصباح؛ رضا امیری؛ محمدرضا بی‌همتا؛ ولی ا… یوسف آبادی؛ مجید دهقانشعار


8. همبستگی بین صفات کمی و کیفی چغندرقند در شرایط تنش شوری و خشکی در مقایسه با شرایط بدون تنش

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 123-132

عبدالمجید خورشید؛ محمود مصباح؛ ذبیح اله رنجی؛ سعید واحدی؛ منصور مصباح


9. اثر روش های کاشت بر عملکرد و آنالیز رشد چغندرقند در خاکهای شور

دوره 14، شماره 1، پاییز و زمستان 1377، صفحه 27-46

ذبیح اله رنجی؛ علی حبیب خدایی؛ منوچهر صادق کوهستانی؛ سعید واحدی


10. تعیین همبستگی بین تعداد کروموزم های هسته و تعداد کلروپلاست های سلول های محافظ روزنه در چغندرقند

دوره 13، شماره 1، پاییز و زمستان 1376، صفحه 24-33

بهروز احسانی مقدم؛ محسن آقایی زاده؛ سعید واحدی