نویسنده = سعید واحدی
شناسایی گرده افشان تتراپلویید متحمل به بیماری لکه گرد برگ و ساقه روی در چغندر قند

دوره 30، شماره 2، آذر 1393، صفحه 126-117

10.22092/jsb.2015.11533

محسن آقائی زاده؛ سعید واحدی؛ محمدرضا فتحی؛ محمدرضا اوراضی زاده؛ بابک بابایی


تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند

دوره 29، شماره 2، آذر 1392، صفحه 133-145

10.22092/jsb.2014.5048

پیمان نوروزی؛ دنا رحمانی؛ سمانه اروجعلیان؛ سید باقر محمودی؛ محسن آقائی‎زاده؛ مژده کاکوئی‎نژاد؛ محمدرضا اوراضی‎زاده؛ سعید واحدی؛ محمدرضا فتحی


بهینه‪سازی استخراج سلولز از خمیر چغندرقند

دوره 27، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 210-197

10.22092/jsb.2012.1655

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حمید نوشاد؛ سعید واحدی


واکنش چغندرقند به شوری آب آبیاری در مراحل مختلف رشد ریشه

دوره 27، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 53-66

10.22092/jsb.2011.684

محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ سعید واحدی


تأثیر عوامل اقلیمی بر افزایش عیار چغندرقند در سال 1386 در ایران، مطالعه موردی: حوزه کارخانه‪قند چناران

دوره 27، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 101-115

10.22092/jsb.2011.687

حمیدرضا احمدزاده اراجی؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ غلامعلی کمالی؛ سعید واحدی


ارزیابی مقاومت هیبریدهای چغندرقند نسبت به بیماری ویروسی پیچیدگی بوته در شرایط مزرعه

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 116-105

10.22092/jsb.2011.933

غلامرضا اشرف منصوری؛ سعید دارابی؛ سعید واحدی؛ لادن جوکار


مطالعه ارتباط صفات زراعی با ویژگی‌های مرفولوژیک ریشه و تعیین صفات مؤثر بر عملکردریشه و عیارقند در ژرم‌پلاسم منوژرم چغندرقند

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1386، صفحه 34-19

10.22092/jsb.2007.1675

سعید واحدی؛ محمود مصباح؛ رضا امیری؛ محمدرضا بی‌همتا؛ ولی ا… یوسف آبادی؛ مجید دهقانشعار


همبستگی بین صفات کمی و کیفی چغندرقند در شرایط تنش شوری و خشکی در مقایسه با شرایط بدون تنش

دوره 19، شماره 2، اسفند 1382، صفحه 123-132

10.22092/jsb.2004.7200

عبدالمجید خورشید؛ محمود مصباح؛ ذبیح اله رنجی؛ سعید واحدی؛ منصور مصباح


اثر روش های کاشت بر عملکرد و آنالیز رشد چغندرقند در خاکهای شور

دوره 14، شماره 1، اسفند 1377، صفحه 27-46

10.22092/jsb.1999.109567

ذبیح اله رنجی؛ علی حبیب خدایی؛ منوچهر صادق کوهستانی؛ سعید واحدی