تعیین همبستگی بین تعداد کروموزم های هسته و تعداد کلروپلاست های سلول های محافظ روزنه در چغندرقند

نوع مقاله : علمی- تحقیقاتی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

2 کاردان موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

چکیده

متفاوت بودن سطوح پلوئیدی چغندرقند از جمله کمیت هایی است که نیاز به اندازه گیری و تعیین آن در مراحل مختلف بهنژادی این گیاه به کرات احساس شده که با شمارش کروموزم های هسته و یا با استفاده از دستگاه فلوسایتومتر انجام می گیرد. در این تحقیق سعی گردید با تعیین تعداد کلروپلاست های سلول های محافظ روزانه و تعیین همبستگی آنها با تعداد کروموزوم های هسته ارتباط بین این دو متغیر را پیدا نمود تا بتوان در مواقع لزوم با شمارش کلروپلاست ها به عنوان یک روش ساده سطوح پلوئیدی را در صورت امکان تشخیص داد. بدین منظور 9 رقم چغندرقند در شرایط کنترل شده کشت گردیدند و در حدود 2 ماه پس از تاریخ کاشت،مریستم انتهایی بوته های جوان جهت اطمینان از سطوح پلوئیدی آنها به روش اسکواش مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این بررسی 3 رقم دیپلوئید همراه با 3 رقم تتراپلوئید و در حدود 50 بوته از هر رقم مورد آزمون قرار گرفت. پس از تعیین تعداد کروموزوم های هر بوته، تعداد کلروپلاست های سلول های محافظ روزانه مشخص گردید. نتایج نشان داد متوسط تعداد کلروپلاست های موجود برای یکی از سلول های محاظ روزنه ارقام دیپلوئید (18=n 2) برابر 7/67، در ارقام تریپلوئید (27=n 3) برابر 73/9 و در ارقام تتراپلوئید (36=n 4) برابر 11/80 بود. همچنین 85% تغییرات تعداد کلروپلاست ها با رگرسیون خطی تعداد کروموزوم ها تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation between nucleus chromosomes number and chloroplasts number in sugar beet stomatal guard cells

نویسندگان [English]

  • B. Ehsani Moghadam 1
  • M. Aghaeezadeh 1
  • S. Vahedi 2
1 Sugar Beet Seed Institute (SBSI), Karaj, Iran
2 Sugar Beet Seed Institute (SBSI), Karaj, Iran
چکیده [English]

For many breeding programs of sugar beet, determination of ploidy levels is necessary. In this respect the commonly used method id counting the number of chromososomes or using flowcytometre. In this investigation it was tried to find a simple method for determination of ploidy levels through the epidermis, and to find its correlation with the number of chromosomes. Seeds of 9 lines of sugar beet were planted in a greenhouse. The apical meistem of seedlings were assessed by squash method to determine the ploidy levels after 2 months. In this study to plants of each three diploid (2n=18) triploid (3n=24) and tetraploid 94n=36) progeny lines were tested. According to results, the average number of chloroplasts in each guard cell of diploid triploid and tetraploid plants were 7,67, 9,73  and 11,80,  respectively. In addition, 85% of chloroplasts number variations belonged to linear regression equation of chromosomal number.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlation
  • chromosomes
  • sugar beet
  • stomatal guard cells