دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، اسفند 1376، صفحه 1-91 (در این جلد شماره های 1 و 2 با هم می باشد.)