بررسی آلاینده های رودخانه ارس و تأثیر استفاده از آب رودخانه در افزایش غلظت فلزات سنگین در خاک و برخی محصولات کشاورزی

نوع مقاله : علمی- تحقیقاتی

نویسنده

کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی

چکیده

در این مطالعه ابتدا در وروردی رودخانه های جاری به رودخانه ارس و نیز مسیر رودخانه ارس، برخی فلزات سنگین از قبیل سری، نیکل، آهن، مس، کادمیوم، روی و منگنیز اندازه گیری شد. همچنین میزان غلظت عناصر فوق در خاکهای آبیاری شده با آب این رودخانه در یک دوره 3 ساله و نیز در برخی از مهمترین محصولات کشاورزی مورد سنجش قرار گرفت. بررسی نتایج بدست آمده و مقایسه آنها با مقادیر مجاز  در خاک و محصولات کشاورزی و نیز مقایسه مقادیر موجود در آب با معیارهای شاخص کیفیت آب زراعی نشان داد که بین مقادیر موجود و حد مجاز استاندارد تفاوت معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Aras river chemical pollution and the effects of river water use on heavy metals accumulation in soil and some major crops

نویسنده [English]

  • M. Hakimi
East Azabaijan Research Center
چکیده [English]

Experiments were conducted in 3 years trials, for determination of some heavy metals concentration like Pb, Ni, Fe, Cu, Cd, Zn and Mn in Aras river. The first measurement of the heavy metals concentration was performed in Aras base and lateral rivers, then their concentrations in river irrigated soils and crops were measured monthly for 36 months. Results show that the measured concentrations in soil and crops were significantly higher than the critical levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crops
  • Heavy metals
  • Pollution