اثر هراکشت چغندرقند در کاهش خسارت نماتد مولد سیست چغندرقند در استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : علمی- تحقیقاتی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی

چکیده

در سال 1373 اثر تاریخ کاشت در میزان تحمل و عملکرد چغندرقند در دو مزرعه آلوده به نماتد، یکی در ارومیه با آلودگی 17 و دیگر در میاندوآب با 22 تخم و لارو سن دوم در گرم خاک در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در کرتهای به ابعاد 10×7 متر مورد بررسی قرار گرفت. هر دو آزمایش با 3 تیمار زودکاشت (25 اسفند)، میان کشت (25 فروردین) و دیرکاشت (25 اردیبهشت) در چهار تکرار به مورد اجراء گذاشته شد. محاسبات و تجزیه تحلیل آماری نشان داد که در هر دو آزمایش بین عملکردهای محصول در رابطه با زمان کاشت در سطح 1% اختلاف معنی دار وجود دارد و بیشترین عملکرد مربوط به زودکاشت بود. میانگین عملکرد چغندرقند تیمارهای زودکاشت، میان کاشت و دیر کاشت آزمایشات ارومیه و میاندوآب به ترتیب 14/93، 24/56، 44/91، 23/04، 28/41 و 45/56 تن در هکتار برآورد گردید. بنابراین زودکاشت به عنوان روش زراعی گریز از عوامل بیماری در مدیریت تلفیقی نماتد مولد سیست چغندرقند قابل توصیه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of early planting on the yield of sugar beets infected with the sugar beet cyst nematode in West Azarbaijan

نویسنده [English]

  • R. Parvizi
Agriculture Reseach Centre of West Azarbaijan
چکیده [English]

The effects of early planting on tolerance and yield of sugar beet crop infected with sugar beet cyst nematode was investigated in two locations of W.Azarbaijan in 1994. The first experimental field was located at Orumieh with 17 J2/gr soil, and the second at Miandoab with 22 J2/gr soil. Both experiments consisted of three treatments: early (March 16) mid (April 15) late (May 15) plantings, with four replications. Both experiments indiated that early planting was an effective control strategy to increase nematode tolerance and yield of sugar beet. Statistical analysis showed a significant difference at the 1% level of probability between treatments. Sugar beet average yield in the three planting date treatments in Orumieh and Miandoab were 14/93, 24/56, 44/91; 23/04  28/41 and 45/56 tons/ha. Respectively. Therefore early planting is recommended as an agronomical practice for avoiding the pathogen in an IPM perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyst nematode
  • sugar beet