نویسنده = ���������� �������� ������
غربال ژنوتیپ‌های چغندرقند تحت تنش شوری در گلخانه و مزرعه

دوره 24، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 21-1

10.22092/jsb.2008.1034

حمیدرضا ابراهیمیان؛ ذبیح اله رنجی؛ مصلح الدین رضایی؛ زهرا عباسی


بررسی ترکیب‏ پذیری عمومی و خصوصی گرده ‏افشان‏های دیپلوئید چغندرقند

دوره 23، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 162-151

10.22092/jsb.2007.1316

محمد رضا فتحی؛ محمود مصباح؛ ذبیح اله رنجی؛ سعید وزان؛ ابراهیم فرخی


بررسی پاسخ به انتخاب درنسلﻫای مختلف چغندرقند تحت شرایط تنش شوری و خشکی

دوره 20، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 25-15

10.22092/jsb.2004.6820

عبدالمجید خورشید؛ محمود مصباح؛ ذبیح اله رنجی؛ رضا امیری؛ محمدرضا فتحی


همبستگی بین صفات کمی و کیفی چغندرقند در شرایط تنش شوری و خشکی در مقایسه با شرایط بدون تنش

دوره 19، شماره 2، اسفند 1382، صفحه 123-132

10.22092/jsb.2004.7200

عبدالمجید خورشید؛ محمود مصباح؛ ذبیح اله رنجی؛ سعید واحدی؛ منصور مصباح


تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی مداوم بر کمیت و کیفیت سه رگه چغندرقند

دوره 19، شماره 2، اسفند 1382، صفحه 133-143

مهدی برادران فیروزآبادی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ فرخ رحیم زاده خوئی؛ محمد مقدم؛ ذبیح اله رنجی؛ مهدیه پارسائیان


بررسی پارامترهای مختلف پایداری برای تعیین سازگاری ارقام تجارتی چغندرقند در مناطق مختلف ایران

دوره 17، شماره 1، شهریور 1380، صفحه 15-36

10.22092/jsb.2001.11710

ساسان کشاورز؛ محمود مصباح؛ ذبیح اله رنجی؛ رضا امیری


تأثیر شرایط محیطی تولید بذر بر بولتینگ چغندرقند

دوره 17، شماره 1، شهریور 1380، صفحه 57-65

10.22092/jsb.2001.11756

ذبیح اله رنجی؛ حمید شریفی؛ کریم کاظمین خواه


اثر روش های کاشت بر عملکرد و آنالیز رشد چغندرقند در خاکهای شور

دوره 14، شماره 1، اسفند 1377، صفحه 27-46

10.22092/jsb.1999.109567

ذبیح اله رنجی؛ علی حبیب خدایی؛ منوچهر صادق کوهستانی؛ سعید واحدی