بررسی پاسخ به انتخاب درنسلﻫای مختلف چغندرقند تحت شرایط تنش شوری و خشکی

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند

2 دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان

3 کارشناس موسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

تنشﻫای شوری و خشکی در بسیاری از مناطق جهان بیش از هر عامل دیگری موجب کاهش عملکرد محصولات زراعی میﮔردند. تولید ارقامی که این شرایط را تحمل نموده و عملکرد قابل قبولی نیز داشته باشند، ضرورت دارد. هدف از این تحقیق مقایسه نسلﻫای گزینش شده با نسلﻫای اولیه آنﻫا در شرایط تنش خشکی و شوری، به منظور برآورد میزان پاسخ به گزینش نسلﻫا بود. در این بررسی  تودهﻫای اولیه ژنوتیپﻫای 8001  و 7233 چغندرقند به همراه نسلﻫای گزینش شده دوم و سوم (به عنوان متحمل به شوری) و تودهﻫای در حال اصلاح BP کرج و BP مشهد (پایهﻫای اولیه) و نسل گزینش شده دوم آنﻫا (به عنوان متحمل به خشکی) در قالب طرح بلوکﻫای کامل تصادفی در شرایط تنش شوری (امیرآباد) و خشکی (کمال آباد) در سال 1379 مورد آزمون قرارگرفتند. نتایج نشان داد که در شرایط تنش شوری، پاسخ به گزینش در نسلﻫای مختلف 8001 به مراتب بیشتر از 7233 میﺑاشد و انتخاب موجب افزایش عملکرد ریشه و شکر سفید گردیده است. هم چنین  در شرایط تنش خشکی، گزینش در نسلﻫایBP  کرج و BP مشهد، همراه با افزایش تحمل به خشکی بوده است. در نهایت، براساس نتایج این تحقیق گزینش تودهﺍی در افزایش تحمل به تنش شوری و خشکی در تودهﻫای استفاده شده مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on response to selection in different generations of sugar beet under saline and drought stress conditions

نویسندگان [English]

  • A. Khorshid 1
  • M. Mesbah 1
  • Z. Ranji 1
  • R. Amiri 2
  • M. Fathi 3
1 Sugar Beet Institute Research - Iran
2 Aburaihan Campus, University of Tehran
3 Sugar Beet Institute Research - Iran
چکیده [English]

Saline and drought stress conditions are the most important factors in yield reduction of crops in the world. Breeding of cultivars with high tolerance to these stresses and satisfactory yielding are considerable. The aim of this study was to compare the means of selected generations in saline and drought stress conditions in order to calculate response to selection. In this study two populations (8001 and 7233) and their successive generations  which were selected based on tolerance to salinity, as well as two breeding materials  (BP-Karaj and BP-Mashad) and their generations which were selected for tolerance to drought stress  were evaluated under stress conditions. The results showed that response to selection in 8001 sequential generation was higher than that of 7233 in saline condition and selection has increased the root and sugar yield. Also, selection for drought tolerance in BP-karaj and BP-Mashad has increased the tolerance. It seems that, this method of selection was useful for the improvement of these populations in stress  conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Response to selection
  • Saline and drought stress
  • sugar beet