دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 1-95 

کامل علمی - پژوهشی

بررسی تأثیر وزن‌ ریشچه و فاصلة‌ کشت بر عملکرد و خصوصیات کیفی بذر منوژرم چغندرقند

صفحه 1-13

10.22092/jsb.2004.6818

صادق‌زاده‌حمایتی سعید؛ مجید دهقانشعار؛ ولی‌اله یوسف‌آبادی؛ احمد بریموندی؛ داریوش فتح اله طالقانی


بررسی پاسخ به انتخاب درنسلﻫای مختلف چغندرقند تحت شرایط تنش شوری و خشکی

صفحه 25-15

10.22092/jsb.2004.6820

عبدالمجید خورشید؛ محمود مصباح؛ ذبیح اله رنجی؛ رضا امیری؛ محمدرضا فتحی


بررسی دوره بحرانی کنترل علفﻫای هرز چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

صفحه 92-73

10.22092/jsb.2004.6827

محمدرضا جهاد اکبر؛ رضا طباطبایی نیم آورد؛ حمیدرضا ابراهیمیان