دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 97-174 

کامل علمی - پژوهشی

برآورد دمای پایه و بررسی روند جوانهﺯنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در درجات مختلف حرارت

صفحه 112-97

10.22092/jsb.2005.6866

علی جلیلیان؛ داریوش مظاهری؛ رضا توکل افشاری؛ حمید رحیمیان؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ جواد گوهری


استفاده از روشﻫای زمین آماری در تعیین نیاز آبی چغندر‌قند در استان تهران

صفحه 147-133

10.22092/jsb.2005.6874

مهدی شهابی‌فر؛ مهدی کوچک‌زاده؛ محسن محمدزاده؛ سید مجید میرلطیفی


مطالعه تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک سطحی چغندر با روش rDNA-RFLP

صفحه 159-149

10.22092/jsb.2005.6876

مهیار شیخ الاسلامی؛ سید محمود اخوت؛ قربانعلی حجارود؛ عباس شریفی تهرانی؛ مارتین زایدل؛ محمد جوان نیکخواه