دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 97-174 

کامل علمی - پژوهشی

1. برآورد دمای پایه و بررسی روند جوانهﺯنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در درجات مختلف حرارت

صفحه 112-97

علی جلیلیان؛ داریوش مظاهری؛ رضا توکل افشاری؛ حمید رحیمیان؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ جواد گوهری


4. استفاده از روشﻫای زمین آماری در تعیین نیاز آبی چغندر‌قند در استان تهران

صفحه 147-133

مهدی شهابی‌فر؛ مهدی کوچک‌زاده؛ محسن محمدزاده؛ سید مجید میرلطیفی


5. مطالعه تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک سطحی چغندر با روش rDNA-RFLP

صفحه 159-149

مهیار شیخ الاسلامی؛ سید محمود اخوت؛ قربانعلی حجارود؛ عباس شریفی تهرانی؛ مارتین زایدل؛ محمد جوان نیکخواه


6. بررسی تأثیر باکتری آنتاگونیست Bacillus subtilis در کنترل بیولوﮊیکی بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند

صفحه 161-175

مائده شهیری طبرستانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ بهروز جعفرپور؛ حمید روحانی