بررسی تأثیر باکتری آنتاگونیست Bacillus subtilis در کنترل بیولوﮊیکی بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی از دانشگاه فردوسی

2 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

3 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

با توجه به قدرت بالای آنتاگونیستی باکتری Bacillus subtilis (Ehrenberg) Cohn، اثر سه جدایه B.s.Ham ،  204 و202 در شرایط آزمایشگاه و گلخانه بر بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند ناشی از Rhizoctonia solani مورد مطالعه قرار گرفت. در کشت دو طرفه روی محیط کشت PDA، کلیه جدایهﻫا توانستند از رشد R.solani جلوگیری کنند. متابولیتﻫای فرار جدایهﻫایB.subtilis  به خوبی رشد میسلیوم R.solani را کنترل نمودند.  قابلیت بازدارندگی متابولیتﻫای فرار جدایهﻫای B.subtilis تحت تأثیرچند محیط کشت مطالعه شد.  در این آزمایش، جدایه B.s.Hamروی محیط کشت PDA با 22/62 درصد بازدارندگی، بهترین اثر را در جلوگیری از رشد میسلیوم R.solani نشان داد. اثر بازدارندگی پنج غلظت (25-15-10-5-2 درصد) ترشحات مایع خارج سلولی جدایهﻫای باکتری در جلوگیری از رشد  R.solaniبررسی شد و مشخص گردید که غلظت 25 درصد ترشحات مایع خارج سلولی جدایهB.s.Hamبا70/73 درصد، بیشترین تأثیر را در جلوگیری از رشد میسلیومR.solani دارد. در بررسیﻫای گلخانهﺍی مشخص شد که پوشش دادن بذر چغندرقند با عوامل آنتاگونیست (Seed coating) و یا اضافه نمودن آنﻫا به خاک (Soil drenching) درکاهش مرگ و میر گیاهچهﻫا در فاصله 30 روز پس از کاشت، تأثیر خوبی دارد و از این نظر بین تیمارها تفاوت معنیﺩاری وجود داشت.  در بین جدایهﻫا،B.s.Ham  با 59/64 درصد نسبت به شاهد آلوده، بهترین تأثیر را در کنترل این بیماری داشت.  در مجموع، اضافه نمودن باکتریﻫای آنتاگونیست به خاک نسبت به پوشش دادن بذر، درکاهش مرگ و میرگیاهچه مؤثرتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of antagonistic effect of Bacillus subtilis on biological control of sugar beet damping - off disease

نویسندگان [English]

  • M. Shahiri Tabarestani 1
  • M. Falahati Rastegar 2
  • B. Jafarpour 3
  • H. Rohani 4
1 MSC in plant pathology
2 University of Mashhad, coll. of Agr., plant protection Dept
3 University of Mashhad, coll. of Agr., plant protection Dept.
4 University of Hamedan, coll. of Agr., plant protection Dept.
چکیده [English]

Due to the high antagonistic activity of bacterium, Bacillus subtilis (Ehrenberg) Cohn, three isolates (B.s.Ham, 204 and 202) were selected and their efficacy were studied in control of sugar beetdamping–off caused by Rhizoctonia solani , in  in vitro and in vivo conditions.  In dual culture on PDA, all isolates of B.subtilis inhibited mycelial growth of R.solani.  Significantly, volatile metabolites of B.subtilis isolates reduced mycelial growth of R.solani. Inhibitory ability of volatile metabolites of B.subtilis isolates were studied in different culture media.  In this experiment, isolate B.s.Hamon PDA with inhibition percent of 62.22%, had the best effect in reduction of mycelial growth of R.solani.  Inhibitory effect of five concentration (2%-5%-10%-15%-25%) of culture filtrates of bacterial isolates were studied and it was found that isolate B.s.Ham in 25% concentration with 73.70% was the most effective in inhibition of mycelial growth of R.solani.  In green house experiments, we found that seed coating or soil drenching by antagonistic agents, 30 days after sowing, had a good effect in mortality and there were significant differences among treatments.  Among isolates, B.s.Ham with 64.59% in comparison to the infected control had the best effect on control of this disease.  Overall, soil drenching of antagonistic bacteria was more effective than seed coating, in reducing of sugar beet damping-off.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhizoctonia solani
  • Bacillus subtilis
  • biological control
  • Sugar beet damping-off