بررسی تأثیر ضدعفونی بذر در کاهش خسارت شب پرهﻫای زیانﺁور چغندرقند(Spodoptera exigua Hbn, Agrotis spp. )

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

2 مؤسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

به منظور بررسی میزان تأثیر ضدعفونی بذر در کاهش خسارت شب پرهﻫای زیانﺁور چغندرقند، آزمایشی طی مدت سه سال(78-1375) در منطقه کرج اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوکﻫای کامل تصادفی با نه تیمار و چهار تکرار انجام گردید. تیمار شماره یک به عنوان شاهد (بدون ضدعفونی)، تیمارهای دو، سه و چهار به ترتیب بذور منوژرم ضد عفونی شده با سموم ایمیداکلوپراید، فیبرونیل و اورتن، تیمار شماره پنج بذر پلت شده بدون حشرهﻛش, تیمارهای شش, هفت و هشت بذرهای پلت شده همراه با سموم ایمیداکلوپراید، فیبرونیل و اورتن و تیمار شماره نه سمﭘاشی با عرف محل در نظر گرفته شدند. آفات مورد بررسی شامل شب پره زمستانیAgrotis spp.  و کرم برگخوار چغندرقند Spodoptera exigua Hbn بود که در مورد  هر کدام درصد بوتهﻫای خسارت دیده تعیین شد و سپس میانگینﻫا به روش دانکن مقایسه شدند. براساس محاسبات آماری انجام شده مشخص گردید که بین تیمارهای مورد آزمایش از نظر میزان خسارت وارده به بوتهﻫا در اثر فعالیت لارو شب پره زمستانی اختلاف آماری معنیﺩار وجود نداشته ولی در مورد کرم برگخوار چغندرقند اختلاف مشاهده شده معنیﺩار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of seed treatment on reduction of damage caused by sugar beet harmful moths (Spodoptera exigua Hbn, Agrotis spp. )

نویسندگان [English]

  • V. Ghadiri 1
  • M.N. Arjmand 2
1 Plant Pests and Diseases Research Institute
2 Sugar Beet Seed Institute
چکیده [English]

To study the effect of seed treatment on damage of harmful moths of sugar beet, an experiment was conducted in RCBD with nine treatments in four replications in Karaj for three years (1996-1998). The treatments were applied as follows: T1, check, T2, T3 and T4, sugar beet seeds treated with Imidacloprid, Fibronil and Orten, respectively; T5, pelleted seeds without insecticide; T6, T7 and T8, pelleted seeds with Imidacloprid, Fibronil and Orten, respectively; T9, sprayed traditionally. Each plot consisted of six rows in ten meter long. In T9 Eterimphos 50% with 0.002 dosage was used. Data were taken on harmful moths of sugar beet, including, cut worm (Agrotis spp.) and armyworm (Spodoptera exigua). Percentage of infested plants with each pest (% damaged plants) was determined separately. Statistical analysis of three years data showed no significant difference between treatments for percentage of damaged plants by cut worm, but significant difference for those of armyworm.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damage reduction
  • Harmful moths
  • sugar beet
  • seed treatment
  • Imidacloprid
  • Fibronil
  • Orten
  • Pellete