تأثیر شرایط محیطی تولید بذر بر بولتینگ چغندرقند

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات چغندرقند

2 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی

چکیده

در این بررسی تأثیر درجه حرارت و سایر عوامل هواشناسی در زمان رسیدن بذر بر ورنالیزه شدن و رابطه آن با بولتینگ و کمیت و کیفیت چغندرقند در سال دوم در مزارع دزفول مطالعه گردید. در دوره پنج ساله  76- 1372 با استفاده از والدین یک رقم بذر مولتی‎ژرم مقاوم به بولتینگ هر ساله  اقدام به تولید بذر در کرج (منطقه معتدل) و اردبیل (منطقه سردسیر) گردید و بذر تولیدی در پائیز همان سال در مرکز تحقیقات صفی‎آباد  دزفول مورد آزمون قرار گرفت. به دلیل کثرت داده‎ها در تجزیه و تحلیل اطلاعات از میانگین پنج ساله استفاده گردید که شامل درصد بولتینگ، عملکرد ریشه، عیار قند، عملکردقند سفید، میزان ازت، سدیم و پتاسیم بود. درصد بولتینگ در بذر تولیدی کرج به طور میانگین  معادل 6/5 درصد و در بذر تولیدی منطقه اردبیل 12/8 درصد بود که تفاوت آنها از لحاظ آماری در سطح اعتماد پنج درصد معنی‎دار بود. میانگین  عملکرد ریشه در بذر تولیدی کرج معادل 90/62 تن در هکتار و در بذر تولیدی اردبیل 67/60 تن در هکتار بود که  اختلاف معنی‎داری نداشتند. میانگین  درصد قند در بذر تولیدی سال‎های مختلف در کرج 75/14 درصد بود که نسبت به بذر اردبیل با 55/14 درصد تفاوت معنی‎داری نداشت.  میانگین عملکردقند سفید بذر کرج 77/7  و بذر اردبیل 25/7 تن در هکتار بود که تفاوت آنها در سطح احتمال پنج درصد معنی‎دار بود. از نظر ناخالصی که عمدتاً مربوط به ذخیره ازت، سدیم و پتاسیم در ریشه است مناطق تولید بذر اختلاف معنی‎دار نشان ندادند.  با در نظر گرفتن صفات درصد بولتینگ، عملکرد ریشه‎، درصد قند و عملکرد قند سفید، بذر تولیدی کرج نسبت به  بذر تولیدی اردبیل در رقم مورد بررسی برتری نسبی داشت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of seed production environmental conditions on bolting of sugar beet

نویسندگان [English]

  • Z. Ranji 1
  • H. Sharifi 2
  • K. Kazeminkhah 3
1 Sugar Beet Seed Institute, Iran
2 Safiabad Agricultural Center of Research
3 Azarbaijan Agricultural Center of Research
چکیده [English]

Seeds of nine sugar beet lines: five drought tolerant, two susceptible, and two medium tolerant were washed, sterilised, dried, and sown in water agar medium for germination test. Seedling growth characters such as cotyledon fresh weight (CFW), cotyledon dry weight (CDW), root fresh weight (RFW), root dry weight (RDW), and root length (RL) were determined after the end of 28 days period of experiment. Mannitol was used as osmotic stress inducing substance at 0.0, 0.2, and 0.3M concentrations using a factorial design with three replications and 20 seeds per treatment. Relative germination percentage was determined as the germination ratio in the two stresses levels to that of the control (0.0 M Mannitol). Similarly, relative growth of RL, RFW, and CFW were also determined for sugar beet seedlings. Significant differences were found between stress levels for all seedling characters. Great genetic variation was found among genotypes for the germination rate and seedling characters except for CDW and RDW. Under nonstress condition, relative germination % and relative growth % for tolerant genotypes were greater than those of susceptible genotypes at early growth stage of seedlings. Results showed that drought tolerance could be expressed even in the seedling stages of sugar beet plant and may be considered as a criterion for early screening of potentially drought tolerant genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sugar beet
  • Drought Stress
  • germination
  • in vitro
  • Mannitol