نتایج بررسی های انجام شده در سه هیبرید تریپلوئید مولتی ژرم مقاوم به بولت

نوع مقاله : علمی و فنی

نویسندگان

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند، کرج ایران.

چکیده

از سال 1358 الی 1369 برای بالا بردن درصد مقاومت به بولت ارقام داخلی چغندرقند تحقیقات انجام شده منجر به معرفی سه هیبرید تریپلوئید گردید. روش اجرای تحقیق مطابق جدول زمانی از سلکسیون توده ای در دزفول آغاز شد. در این بررسی سه هیبرید تریپلوئید از اوریژین  رقم تتراپلوئید 19669 که والد گرده افشان رقم متداول منطقه (BR1) است، نسبت به شاهد از نظر عملکرد ریشه و قند سفید در هکتار و درصد بولتینگ برتری داشتند. چون هدف اصلی بررسی وضع حساسیت به بولتینگ بود لذا نتایج چندساله از هیبریدهای بدست آمده نشان داد که اختلاف آنها با شاهد معنی دار است (1%=µ). مقدار قند در هکتار آنها نیز بمیزان 10-9% بیشتر از شاهد و معنی دار است (5%=µ).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Results of the investigations on three bolting resistant multigerm triploid hybrids

نویسندگان [English]

  • Z. Ranji
  • I. Alimoradi
Researcher of Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Three sugar beet triploid hybrids were introduced as a result of a research work on bolting resistance during 1979-1990. The research program started at Dezful and followed the mass selection schema. Three triploid hybrids.  Originated from tetraploid line No. 19669. Which is the pollinator of BR1 the most cultivated variety of the region were found to be superior to the check regarding the root yield, white sugar yield and lower bolting percentage. The main objective of the research being the study of bolting susceptibility of the obtained hybrids, a significant difference for this trait was observed at µ=1% level, with also a significant difference (µ=5%) of 9-10% superiority for sugar yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bolting
  • Multigerm hybrids
  • triploid