نویسنده = علی جلیلیان
تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ در مکان برای عملکرد شکرسفید در هیبریدهای جدید چغندرقند

دوره 38، شماره 2، مهر 1401، صفحه 169-178

10.22092/jsb.2023.361196.1321

پرویز فصاحت؛ جواد رضایی؛ حیدر عزیزی؛ حمزه حمزه؛ سعید دارابی؛ علی جلیلیان؛ رحیم محمدیان


تأثیر روش فرآوری بذر بر جوانه‌زنی و استقرار بوته چغندرقند در مزرعه

دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 83-93

10.22092/jsb.2023.352161.1251

علیرضا صفری؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ مرتضی مبلغی؛ علی جلیلیان


گزارش تحلیلی کشت پاییزه چغندرقند در سال زراعی 1401-1400

دوره 37، شماره 2، مهر 1400، صفحه 263-268

10.22092/jsb.2023.360684.1316

مصطفی حسین پور؛ محمدسعید حسنوندی؛ سعید یاراحمدی؛ علی جلیلیان؛ محسن بذرافشان؛ بابک بابائی


ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه در شرایط گلخانه و مزرعه

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-10

10.22092/jsb.2022.355407.1282

مهیار شیخ الاسلامی آل آقا؛ علی جلیلیان؛ حسن یونسی


اﺛﺮهیدروپرایمینگ بذر و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺻﻔﺎت کیفی دو رقم چغندرقند در کشت تأخیری

دوره 35، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 33-44

10.22092/jsb.2019.124847.1210

شیما علیپور؛ علی جلیلیان؛ منصور تقوایی؛ هومن راضی؛ عبدالرضا کاظمینی


تاثیر روش های آبیاری بارانی و نشتی برشدت آلودگی بیماری سفیدک پودری در چغندرقند

دوره 30، شماره 2، آذر 1393، صفحه 139-127

10.22092/jsb.2015.11534

جهانشاه بساطی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ علی جلیلیان؛ محمدرضا جهاداکبر؛ فرحناز حمدی


تهیه گرده‎افشان دیپلوئید مقاوم به بیماری سفیدک سطحی چغندرقند

دوره 29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 13-1

10.22092/jsb.2013.2939

جهانشاه بساطی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ علی جلیلیان؛ عادل نعمتی؛ علی حبیب خدائی


بررسی جوانه‪ زنی و سبز شدن بذر ارقام منوژرم چغندرقند تحت شرایط تنش رطوبتی

دوره 27، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 152-135

10.22092/jsb.2012.704

علی جلیلیان؛ وحید دبیری؛ علی خورگامی؛ جهانشاه بساطی؛ ولی اله یوسف آبادی


تأثیر زمان قطع آبیاری آخر دوره رشد بر سیلوپذیری چغندرقند

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 167-157

10.22092/jsb.2011.942

جهانشاه بساطی؛ علی زبرجدی؛ علی جلیلیان؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ فارس عبدی


برآورد دمای پایه و بررسی روند جوانهﺯنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در درجات مختلف حرارت

دوره 20، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 112-97

10.22092/jsb.2005.6866

علی جلیلیان؛ داریوش مظاهری؛ رضا توکل افشاری؛ حمید رحیمیان؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ جواد گوهری


بررسی اثرات کم آبیاری برتولید و اقتصاد چغندر قند در منطقه کرمانشاه

دوره 17، شماره 1، شهریور 1380، صفحه 1-14

10.22092/jsb.2001.11560

علی جلیلیان؛ علیرضا شیروانی؛ عادل نعمتی؛ جهانشاه بساطی


مناسبترین زمان مصرف کود نیتروژن در دو رقم چغندرقند در کرمانشاه

دوره 15، شماره 1، بهمن 1378، صفحه 56-71

10.22092/jsb.2000.109552

جهانشاه بساطی؛ مجید صادقی؛ علی جلیلیان


اثرات منابع مختلف کودازته و مقادیر آنها بر کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 23-34

10.22092/jsb.1995.117699

جواد گوهری؛ علی جلیلیان؛ الیشیا تاتار؛ یعقوب میرسلیمانی