نویسنده = محمود مصباح
تعداد مقالات: 14
1. تجزیه علّیت تحت شرایط معمولی و تنش شوری در ژرم‪پلاسم چغندرقند

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 13-1

کیوان فتوحی؛ محمود مصباح؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر؛ ذبیح‌اله رنجی


2. ارزیابی مقاومت چند ژنوتیپ چغندرقند نسبت به نماتد مولد سیست در شرایط گلخانه

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 22-13

نسیم رحمانی؛ محمود مصباح؛ پیمان نوروزی؛ سیدباقر محمودی


3. ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های چغندرقند با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 35-15

محسن بذرافشان؛ فرشید مطلوبی؛ محمود مصباح؛ لادن جوکار


4. بررسی ترکیب‏ پذیری عمومی و خصوصی گرده ‏افشان‏های دیپلوئید چغندرقند

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 162-151

محمد رضا فتحی؛ محمود مصباح؛ ذبیح اله رنجی؛ سعید وزان؛ ابراهیم فرخی


5. ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های چغندرقند

دوره 22، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 18-1

کیوان فتوحی؛ محمود مصباح؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ ذبیح‌اله رنجی؛ محمدرضا اوراضی‌زاده


6. مطالعه ارتباط صفات زراعی با ویژگی‌های مرفولوژیک ریشه و تعیین صفات مؤثر بر عملکردریشه و عیارقند در ژرم‌پلاسم منوژرم چغندرقند

دوره 22، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 34-19

سعید واحدی؛ محمود مصباح؛ رضا امیری؛ محمدرضا بی‌همتا؛ ولی ا… یوسف آبادی؛ مجید دهقانشعار


7. اثر تیمار پیش جوانه‌زنی بذر چغندرقند در شرایط تنش شوری اینوِیترو

دوره 21، شماره 1، پاییز و زمستان 1384، صفحه 97-87

نسرین یاوری؛ محمود مصباح؛ عبدالرسول غفاری جهرمی


8. هیبریدهای بین گونه‌ای در چغندرقند (جنسBeta) با استفاده از روش نجات جنین

دوره 21، شماره 1، پاییز و زمستان 1384، صفحه 30-15

فرانک روزبه؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ نسرین یاوری؛ محمود مصباح


9. تأثیر بیماری سفید سطحی بر کمیت و کیفیت محصول ژنوتیپ های مختلف چغندرقند در کرمانشاه

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1379، صفحه 44-61

جهانشاه بساطی؛ محمود مصباح؛ مهیار شیخ الاسلامی


10. چغندرقند با فرم جدید ریشه دست آوردی دیگر از تحقیقات بهنژادی که عملیات برداشت و کاهش ضایعات محصول را متحول خواهد ساخت

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1379، صفحه 75-76

محمود مصباح؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ علی حبیب خدایی؛ حمید شریفی؛ عبدالمجید خورشید


11. تأثیر مصرف TIBA در گیاهچه و پرولین در محیط کشت سلولی بر تولید جنین های سوماتیک در گیاه چغندرقند

دوره 14، شماره 1، پاییز و زمستان 1377، صفحه 1-15

بهروز احسانی مقدم؛ محمود مصباح؛ نسرین یاوری


12. تأثیر کم آبی در ابتدای دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 14، شماره 1، پاییز و زمستان 1377، صفحه 75-86

جواد گوهری؛ قاسم توحیدلو؛ محمود مصباح