دوره و شماره: دوره 39، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 0-0 
برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول چغندرقند در استان گلستان

10.22092/jsb.2023.360462.1313

آتنا ارباب زایی مقدم؛ علی کرامت زاده؛ فرشید اشراقی؛ فرهاد شیرانی بید آبادی