برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول چغندرقند در استان گلستان

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating the economic value of water in the production of sugar beet in Golestan province

نویسندگان [English]

  • Atena Arbabzaei Moghadam 1
  • Ali Keramatzadeh 2
  • Farshid Eshraghi 3
  • Farhad Shirani Bidabadi 4
1 MSc student in agricultural economics, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Department of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Assistant Professor of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
4 Assistant Professor of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value of Marginal Product
  • Production Function
  • Translog Function
  • Sugar beet