نخستین گزارش از بیماری لکه گرد چغندر قند با عامل Cercospora beticola از استان کرمانشاه

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

2 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات گیاهپزشکی. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

3 بخش تحقیقات چغندر قند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه،

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The first report of round leaf spot disease of sugar beet caused by Cercospora beticola from Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • Mahyar Sheikholeslami 1
  • Dariush Safaee 2
  • Alli Jalilian 3
1 Professor Associate for Plant Protection Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Kermanshah, Iran.
2 Professor Assistant for Plant Protection Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Kermanshah, Iran.
3 Professor Associate for Sugar beet Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Kermanshah, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascomycetes
  • Damage
  • Pathogenic fungus