دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-116 

کامل علمی - پژوهشی

1. تجزیه ژنتیکی مقاومت به گال زگیلی در چغندرقند

صفحه 1-12

محمدحسین عزیزپور؛ سید یعقوب صادقیان؛ حمید شریفی


2. تـأثیـر پیش کشـت و نیتــروژن اضــافی بر شیــوع بیماری گال‪زگیلی (Urophlyctis leproides) چغندرقند

صفحه 13-23

عبدالجلیل اسلامی زاده؛ علی کاشانی؛ حمید شریفی؛ مصطفی حسین‪پور؛ غفور زاده دباغ


5. واکنش چغندرقند به شوری آب آبیاری در مراحل مختلف رشد ریشه

صفحه 53-66

محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ سعید واحدی


7. عکس‪‪العمل چغندرقند به کاربرد کودهای نیتروژنه کندرها

صفحه 85-99

عبدالحسین ضیائیان؛ محمود نیرومندجهرمی؛ حمید نوشاد


8. تأثیر عوامل اقلیمی بر افزایش عیار چغندرقند در سال 1386 در ایران، مطالعه موردی: حوزه کارخانه‪قند چناران

صفحه 101-115

حمیدرضا احمدزاده اراجی؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ غلامعلی کمالی؛ سعید واحدی