کلیدواژه‌ها = ژنوتیپ
بررسی عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ ها و توان تولید چغندر قند زمستانه در استان خراسان رضوی

دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-14

10.22092/jsb.2022.356754.1293

مهسا فاضل؛ محمد رضا عظیمی؛ مسعود احمدی؛ حسن حمیدی؛ محمد آرمین


واکنش ژنوتیپ های مختلف چغندرقند به تنش های کم آبیاری

دوره 32، شماره 2، آذر 1395، صفحه 135-146

10.22092/jsb.2016.107054

محمد نبی ایلکایی؛ پیمان فروزش؛ داود حبیبی؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ اباذر رجبی


ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی و همبستگی بین آنها در لاین های چغندرقند

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 13-27

10.22092/jsb.2016.106650

سعید صادق‌زاده حمایتی؛ پرویز فصاحت


اثر تنش شوری بر اجزای فتوسنتزی چغندرقند در شرایط گلخانه و مزرعه

دوره 30، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 73-59

10.22092/jsb.2014.1300

سمر خیامیم؛ محمد رضا جهاداکبر؛ حمید نوشاد؛ فرانک روزبه؛ لیلا زاویه مودت


تنظیم اسمزی چغندرقند در شرایط تنش شوری

دوره 28، شماره 1، آذر 1391، صفحه 80-67

10.22092/jsb.2012.869

فادی عباس؛ احمد مهّنا؛ قاسم اللحّام؛ انتصار الجباوی


اثر مدیریت‪های مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 156-139

10.22092/jsb.2011.941

رحیم محمدیان؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی


بررسی برخی صفات کمی و کیفی ژنوتیپهای امیدبخش چغندرقند در شرایط تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 123-113

10.22092/jsb.2010.979

داریوش طالقانی؛ سعید صادقزاده حمایتی؛ فرشید مطلوبی؛ سمر خیامیم


رابطه برخی از صفات مرفولوژیکی در اوایل دوره رشد با عملکرد نهایی سه ژنوتیپ چغندرقند در شرایط شیب رطوبتی متفاوت

دوره 25، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 38-23

10.22092/jsb.2009.973

رحیم محمدیان؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ جواد باغانی؛ ابوالقاسم حقایقی


غربال ژنوتیپ‌های چغندرقند تحت تنش شوری در گلخانه و مزرعه

دوره 24، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 21-1

10.22092/jsb.2008.1034

حمیدرضا ابراهیمیان؛ ذبیح اله رنجی؛ مصلح الدین رضایی؛ زهرا عباسی


ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های چغندرقند

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1386، صفحه 18-1

10.22092/jsb.2007.1674

کیوان فتوحی؛ محمود مصباح؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ ذبیح‌اله رنجی؛ محمدرضا اوراضی‌زاده


بررسی تعامل جدایه-ژنوتیپ بین Erysiphe betae و چغندرقند در شرایط گلخانه

دوره 21، شماره 2، اسفند 1384، صفحه 123-135

10.22092/jsb.2006.8203

مهیار شیخ‌الاسلامی؛ سید محمود اخوت؛ قربانعلی حجارود؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمد جوان نیکخواه؛ توحید نجفی میرک


بررسی تأثیر کاربرد پتاسیم‌ در دورهای مختلف آبیاری نشتی بر عملکرد و کارائی مصرف آب دو ژنوتیپ چغندرقند

دوره 20، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 72-55

10.22092/jsb.2004.6825

رحیم محمدیان؛ مسعود احمدی؛ کیومرث کلارستاقی؛ سعید غالبی