نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب کشت چغندرقند گزارش کوتاه - تولید گیاهچه های کلونی فتو اتوتروفیک با به کارگیری " دستگاه آب کشت" [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 132-133]
 • آگروکلیمائی تجزیه و تحلیل اگروکلیمایی تولید بذر منوژرم هیبرید چغندرقند طی سال 1380 در منطقة اردبیل، با تأکید بر تأثیر تاریخ‌کاشت روی عملکرد و اجزای‌ کمی آن [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 70-85]
 • آنیوپلوئیدی بررسی آنیو پلوئیدی در توده های تتراپلوئید چغندر قند و نتاج تریپلوئید آنها [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 110-120]

ا

 • اجزای کمی تجزیه و تحلیل اگروکلیمایی تولید بذر منوژرم هیبرید چغندرقند طی سال 1380 در منطقة اردبیل، با تأکید بر تأثیر تاریخ‌کاشت روی عملکرد و اجزای‌ کمی آن [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 70-85]
 • اردبیل تجزیه و تحلیل اگروکلیمایی تولید بذر منوژرم هیبرید چغندرقند طی سال 1380 در منطقة اردبیل، با تأکید بر تأثیر تاریخ‌کاشت روی عملکرد و اجزای‌ کمی آن [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 70-85]
 • ارقام بررسی پارامترهای مختلف پایداری برای تعیین سازگاری ارقام تجارتی چغندرقند در مناطق مختلف ایران [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 15-36]
 • استان اصفهان بررسی پراکنش ویروس کرلی‌تاپ چغندرقند و شناسایی سایرمیزبان‎های زراعی آن در استان اصفهان [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 121-131]
 • اصفهان بررسی اثر تأخیر در آبیاری پس از سبز شدن محصول در زراعت چغندر قند [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 99-109]

ب

 • بولتینگ تأثیر شرایط محیطی تولید بذر بر بولتینگ چغندرقند [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 57-65]

پ

 • پایداری بررسی پارامترهای مختلف پایداری برای تعیین سازگاری ارقام تجارتی چغندرقند در مناطق مختلف ایران [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 15-36]
 • پارامترهای پایداری بررسی پارامترهای مختلف پایداری برای تعیین سازگاری ارقام تجارتی چغندرقند در مناطق مختلف ایران [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 15-36]
 • پراکنش بررسی پراکنش ویروس کرلی‌تاپ چغندرقند و شناسایی سایرمیزبان‎های زراعی آن در استان اصفهان [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 121-131]
 • پوسیدگی ریشه تاثیر قطع آبیاری قبل از برداشت و مصرف دیرهنگام ازت بر عملکرد کمی، کیفی و پوسیدگی ریشه چغندر قند در منطقه دزفول [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 86-98]

ت

 • تأخیر در آبیاری بررسی اثر تأخیر در آبیاری پس از سبز شدن محصول در زراعت چغندر قند [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 99-109]
 • تاریخ کاشت تجزیه و تحلیل اگروکلیمایی تولید بذر منوژرم هیبرید چغندرقند طی سال 1380 در منطقة اردبیل، با تأکید بر تأثیر تاریخ‌کاشت روی عملکرد و اجزای‌ کمی آن [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 70-85]
 • تبخیر از تشتک بررسی اثر تأخیر در آبیاری پس از سبز شدن محصول در زراعت چغندر قند [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 99-109]
 • تتراپلوئید بررسی آنیو پلوئیدی در توده های تتراپلوئید چغندر قند و نتاج تریپلوئید آنها [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 110-120]
 • تری پلوئید بررسی آنیو پلوئیدی در توده های تتراپلوئید چغندر قند و نتاج تریپلوئید آنها [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 110-120]
 • تنش خشکی استفاده از مانیتول به عنوان عامل تنش خشکی در مرحله جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه چغندرقند در کشت درون شیشه [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 37-43]
 • تولید بذر تأثیر شرایط محیطی تولید بذر بر بولتینگ چغندرقند [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 57-65]
 • تولید بذر تجزیه و تحلیل اگروکلیمایی تولید بذر منوژرم هیبرید چغندرقند طی سال 1380 در منطقة اردبیل، با تأکید بر تأثیر تاریخ‌کاشت روی عملکرد و اجزای‌ کمی آن [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 70-85]

ج

 • جداسازی جـداسـازی و شنــاسایی‌ ویـروس‌های‌ عامل‌ ایجاد علائم ‌ موزائیک‌ چغندرقند در کرج‌ [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 44-56]
 • جدایه ها جـداسـازی و شنــاسایی‌ ویـروس‌های‌ عامل‌ ایجاد علائم ‌ موزائیک‌ چغندرقند در کرج‌ [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 44-56]
 • جوانه زنی استفاده از مانیتول به عنوان عامل تنش خشکی در مرحله جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه چغندرقند در کشت درون شیشه [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 37-43]

چ

 • چغندرقند بررسی پارامترهای مختلف پایداری برای تعیین سازگاری ارقام تجارتی چغندرقند در مناطق مختلف ایران [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 15-36]
 • چغندرقند استفاده از مانیتول به عنوان عامل تنش خشکی در مرحله جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه چغندرقند در کشت درون شیشه [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 37-43]
 • چغندرقند جـداسـازی و شنــاسایی‌ ویـروس‌های‌ عامل‌ ایجاد علائم ‌ موزائیک‌ چغندرقند در کرج‌ [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 44-56]
 • چغندرقند بررسی اثر تأخیر در آبیاری پس از سبز شدن محصول در زراعت چغندر قند [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 99-109]
 • چغندرقند بررسی آنیو پلوئیدی در توده های تتراپلوئید چغندر قند و نتاج تریپلوئید آنها [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 110-120]
 • چغندرقند بررسی پراکنش ویروس کرلی‌تاپ چغندرقند و شناسایی سایرمیزبان‎های زراعی آن در استان اصفهان [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 121-131]
 • چغندر قند بررسی اثرات کم آبیاری برتولید و اقتصاد چغندر قند در منطقه کرمانشاه [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 1-14]

د

 • درجه حرارت تأثیر شرایط محیطی تولید بذر بر بولتینگ چغندرقند [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 57-65]
 • درون شیشه استفاده از مانیتول به عنوان عامل تنش خشکی در مرحله جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه چغندرقند در کشت درون شیشه [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 37-43]
 • دسته های کروموزومی بررسی آنیو پلوئیدی در توده های تتراپلوئید چغندر قند و نتاج تریپلوئید آنها [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 110-120]
 • دور آبیاری بررسی اثرات کم آبیاری برتولید و اقتصاد چغندر قند در منطقه کرمانشاه [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 1-14]
 • دوره رشد بررسی اثر تأخیر در آبیاری پس از سبز شدن محصول در زراعت چغندر قند [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 99-109]

ر

 • رگرسیون بررسی پارامترهای مختلف پایداری برای تعیین سازگاری ارقام تجارتی چغندرقند در مناطق مختلف ایران [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 15-36]

س

 • سبز شدن بررسی اثر تأخیر در آبیاری پس از سبز شدن محصول در زراعت چغندر قند [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 99-109]

ش

 • شرایط اقلیمی تأثیر شرایط محیطی تولید بذر بر بولتینگ چغندرقند [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 57-65]
 • شناسائی بررسی پراکنش ویروس کرلی‌تاپ چغندرقند و شناسایی سایرمیزبان‎های زراعی آن در استان اصفهان [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 121-131]

ع

 • عملکرد تجزیه و تحلیل اگروکلیمایی تولید بذر منوژرم هیبرید چغندرقند طی سال 1380 در منطقة اردبیل، با تأکید بر تأثیر تاریخ‌کاشت روی عملکرد و اجزای‌ کمی آن [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 70-85]
 • عملکرد تاثیر قطع آبیاری قبل از برداشت و مصرف دیرهنگام ازت بر عملکرد کمی، کیفی و پوسیدگی ریشه چغندر قند در منطقه دزفول [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 86-98]

ف

 • فتواتوتروفیک گزارش کوتاه - تولید گیاهچه های کلونی فتو اتوتروفیک با به کارگیری " دستگاه آب کشت" [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 132-133]

ق

 • قطع آبیاری تاثیر قطع آبیاری قبل از برداشت و مصرف دیرهنگام ازت بر عملکرد کمی، کیفی و پوسیدگی ریشه چغندر قند در منطقه دزفول [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 86-98]

ک

 • کانون آلودگی بررسی پراکنش ویروس کرلی‌تاپ چغندرقند و شناسایی سایرمیزبان‎های زراعی آن در استان اصفهان [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 121-131]
 • کیفیت تاثیر قطع آبیاری قبل از برداشت و مصرف دیرهنگام ازت بر عملکرد کمی، کیفی و پوسیدگی ریشه چغندر قند در منطقه دزفول [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 86-98]
 • کم آبیاری بررسی اثرات کم آبیاری برتولید و اقتصاد چغندر قند در منطقه کرمانشاه [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 1-14]
 • کود ازته بررسی اثرات کم آبیاری برتولید و اقتصاد چغندر قند در منطقه کرمانشاه [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 1-14]

گ

 • گیاهچه استفاده از مانیتول به عنوان عامل تنش خشکی در مرحله جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه چغندرقند در کشت درون شیشه [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 37-43]
 • گیاهچه کلونی گزارش کوتاه - تولید گیاهچه های کلونی فتو اتوتروفیک با به کارگیری " دستگاه آب کشت" [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 132-133]

م

 • مانیتول استفاده از مانیتول به عنوان عامل تنش خشکی در مرحله جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه چغندرقند در کشت درون شیشه [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 37-43]
 • ماهیدشت بررسی اثرات کم آبیاری برتولید و اقتصاد چغندر قند در منطقه کرمانشاه [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 1-14]
 • میزبان بررسی پراکنش ویروس کرلی‌تاپ چغندرقند و شناسایی سایرمیزبان‎های زراعی آن در استان اصفهان [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 121-131]
 • مصرف ازت تاثیر قطع آبیاری قبل از برداشت و مصرف دیرهنگام ازت بر عملکرد کمی، کیفی و پوسیدگی ریشه چغندر قند در منطقه دزفول [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 86-98]
 • مصرف بهینه آب بررسی اثرات کم آبیاری برتولید و اقتصاد چغندر قند در منطقه کرمانشاه [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 1-14]
 • مقاومت و اشتکلینگ تأثیر شرایط محیطی تولید بذر بر بولتینگ چغندرقند [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 57-65]
 • منوژرم هیبرید تجزیه و تحلیل اگروکلیمایی تولید بذر منوژرم هیبرید چغندرقند طی سال 1380 در منطقة اردبیل، با تأکید بر تأثیر تاریخ‌کاشت روی عملکرد و اجزای‌ کمی آن [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 70-85]

ن

 • نتاج بررسی آنیو پلوئیدی در توده های تتراپلوئید چغندر قند و نتاج تریپلوئید آنها [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 110-120]

و

 • واریانس بررسی پارامترهای مختلف پایداری برای تعیین سازگاری ارقام تجارتی چغندرقند در مناطق مختلف ایران [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 15-36]
 • ویروس کرلی‎تاپ بررسی پراکنش ویروس کرلی‌تاپ چغندرقند و شناسایی سایرمیزبان‎های زراعی آن در استان اصفهان [دوره 17، شماره 2، 1380، صفحه 121-131]
 • ویروس موزائیک جـداسـازی و شنــاسایی‌ ویـروس‌های‌ عامل‌ ایجاد علائم ‌ موزائیک‌ چغندرقند در کرج‌ [دوره 17، شماره 1، 1380، صفحه 44-56]