دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-131 

کامل علمی - پژوهشی

1. تهیه گرده‎افشان دیپلوئید مقاوم به بیماری سفیدک سطحی چغندرقند

صفحه 13-1

جهانشاه بساطی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ علی جلیلیان؛ عادل نعمتی؛ علی حبیب خدائی


2. ارزیابی شاخص‎های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ‎زدگی در مرحله گیاهچه‎ای

صفحه 31-15

احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ مجید دشتی؛ حمیدرضا مهرآبادی؛ احسان عیشی‎رضایی؛ مسعود احمدی


3. تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه

صفحه 51-33

مصطفی حسین پور؛ علیرضا پاک‎نژاد؛ احمد نادری؛ رحیم اسلامی‎زاده؛ ولی‎اله یوسف‎آبادی؛ حمید شریفی


4. مدل مناسب مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری نشتی چغندرقند

صفحه 69-53

سید معین الدین رضوانی؛ عباس نوروزی؛ کامران آذری؛ علی محمد جعفری


5. بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در منطقه فسا

صفحه 84-71

غلامرضا اشرف منصوری؛ مستانه شریفی؛ فرحناز حمدی


7. معرفی روش مناسب عیارسنجی چغندرقند تولید شده تحت شرایط خشکی، شوری و نرمال

صفحه 111-99

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ محمدرضا جهاداکبر؛ ولی اله ولی اله یوسف آبادی