دوره و شماره: دوره 36، شماره 2، مهر 1399، صفحه 117-228 

کامل علمی - پژوهشی

تهیه و ارزیابی مولکولی و فنوتیپی هیبریدهای چغندرقند از نظر مقاومت به ریزومانیا و نماتد گره ریشه

صفحه 117-128

10.22092/jsb.2021.351098.1243

پیمان نوروزی؛ سیدباقر محمودی؛ داریوش طالقانی؛ اباذر رجبی؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ محسن آقایی زاده؛ جمشید سلطانی ایدلیکی؛ سعید دارابی؛ بابک بابائی؛ پرویز فصاحت؛ سعید واحدی


تأثیر اندازه وزنی ریشه چغندرقند در تخمین ساکارز به روش چگالیسنجی در مقایسه با روش پلاریمتری

صفحه 129-138

10.22092/jsb.2021.356267.1291

بابک بابائی؛ محمدرضا خانمحمدی خرمی؛ امیر باقری گرما رودی؛ محمد عبداللهیان نوقابی