دوره و شماره: دوره 31، شماره 2، دی 1394، صفحه 250-131 

کامل علمی - پژوهشی

شریف، رقم جدید چغندرقند متحمل به ساقه‎روی مناسب مناطق کشت پاییزه

صفحه 140-131

10.22092/jsb.2016.105778

محمدرضا اوراضی زاده؛ حمید شریفی؛ سیدیعقوب صادقیان؛ محسن آقایی زاده؛ سعید واحدی؛ علی حبیب خدایی؛ شهرام خدادادی؛ فرشید مطلوبی؛ مسعود احمدی؛ محمد علی جواهری؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ علیرضا قائمی؛ محمدحسین عزیزپور؛ مصطفی حسین پور؛ مجید محرم زاده؛ کیوان فتوحی؛ پرویز مهدیخانی؛ اباذر رجبی؛ محمدرضا میرزایی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ سعید صادق زاده حمایتی


استفاده از پلیمر در پوشش دار کردن بذر چغندرقند

صفحه 176-167

10.22092/jsb.2016.105780

فرحناز حمدی؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ حمید نوشاد