محاسبه انواع کارایی چغندرقند‌کاران بروجرد با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل، -ایران

2 مربی اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل،-ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، تعیین کارایی چغندرقند­کاران شهرستان بروجرد می­باشد. تحقیق بر مبنای تحلیل پوششی داده­ها بوده و داده­های تحقیق در سال زراعی 90-1389 از طریق نمونه­گیری تصادفی ساده با تکمیل 100 پرسشنامه و مصاحبه حضوری از چغندرقندکاران جمع­آوری شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متوسط کارایی فنی، اقتصادی و تخصیصی در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس به ترتیب برابر 0/83، 0/79 و 0/84 و در حالت بازده متغیر برابر 0/88، 0/78 و 0/83 می­باشد. طبق نتایج بدست آمده، با اجرای برنامه­های افزایش کارایی فنی و اقتصادی کشاورزان، بدون تغییر در سطح فن‌آوری و منابع به کار رفته، می‌توان تولید و سود را افزایش داد. همچنین برگزاری دوره­های آموزشی در ارتقای سطح مدیریت کشاورزان مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of efficiency types of Borujerd sugar beet growers using data envelopment analysis (DEA)

نویسندگان [English]

  • H. Kavand 1
  • A.R. Sargazi 2
1 PhD student of Zabol University, Iran
2 Instructor of of Zabol University, Iran.
چکیده [English]

This study aimed at determining the efficiency of sugar beet growers in Borujerd city, Iran. Data were collected from 2010-11 growing season by random sampling of sugar beet growers and filling 100 questionnaires and analyzed using data envelopment analysis (DEA) method. Results showed that the average technical, economical and special efficiencies were 0.83, 0.79, and 0.84 in fixed output state compared with the scale, respectively and 0.88, 0.78, and 0.83 in variable output state, respectively. According to the results, by performing technical and economic efficiency improvement programs for farmers, production and interest can be augmented without any change in technological levels and resources applied. Also, holding training courses can be effective for the improvement of farmers’ management levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allocate Efficiency
  • Data Envelopment Analysis
  • Economic efficiency
  • Technical Efficiency
 Banker R. D, Charnes A, Cooper W.W. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis, management science. 1984. 30(9): 123-117.
Bjurek H.L, Hjalmarsson L. and Forsund F.R. Deterministic parametric and nonparametric estimation in service production. Journal of Econometrics. 1990. 46:213-227.
Charns A, Cooper W.W, Rhodes E.L. Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research. 1978. 2, 424-449.
Dehghanian S, Ghorban, M, Shahnooshi N. Application of data envelopment analysis to estimate the efficiency of sugar beet in Khorasan Province, Journal of Agricultural Sciences and Technology. 2009, 17(2): 265-259. (In Persian abstract in English)
Emami meibodi A. principles of efficiency and productivity measurement (Applied Science), Institute of Business Studies and Research of Tehran. 2000. 72-65. (In Persian abstract in English)
Eslami M, Mahmoodi A. Estimation of efficiency and returns to scale case study of Yazd pomegranate orchard, Agricultural Economics and Development, Special Issue of productivity and efficiency. 2005. 256-239. (In Persian abstract in English)
Helfand S.M, Levine E.S. Farm size and the determinants of productive efficiency in the Brazilian Center-West. Agricultural Economics. 2004. 31:241–249.
Moazeni S, Karbasi A. Measuring efficiency of using a variety of DEA Journal of Economy Agriculture. 2008. 16(6): 1-16. (In Persian abstract in English)
Pakravan M, Mehrabadi boshrtbadi H, Shakibaei A. Determination of efficiency of canola production in the city of Sari, Journal of Agricultural Economics. 2009. 1(2): 92-77. (In Persian abstract in English)
The Ministry of Agriculture city Borojerd. Statistical Yearbook of agriculture, Report on Agricultural Statistics Borojerd city. 2012.
Rezitis AN, Tsidoukas K. Investigation of factors influencing the technical efficiency of agricultural producers participating in farm credit programs. Agricultural and Applied Economics. 2003. 35(3):85-103.
Rios A, Shively R. Gerald E. Farm size and nonparametric efficiency measurements for coffee farms in Vietnam, 2005. 47:110-132.
Sabuhi M, Jamnia A. Determining Efficiency of banana plantations in the province of Sistan and Baluchestan, Journal of Agricultural Economics. 2006. 2: 146-135. (In Persian abstract in English)
Sargazi A, Sabuhi M. The valuation of inputs Surplus by using of data envelopment analysis method in the farms of Sistan, The Second of national Conference DEA. 2010. Islamic Azad University of Rasht. (In Persian abstract in English)
Seiedan SM. Evaluation of efficiency sugar beet farmers, growers and the factors affecting its decline, Case study: Hamedan, Journal of Agricultural Science, Journal of sugar beet. 2005. 2(21): 150-137. (In Persian abstract in English)
Witzel M. A Short History of Efficiency. Business Strategy Review. 2002. 13, 38- 47.
Yusef SA, Malomo O. Technical efficiency of poultry egg production in Ogun state: a DEA approach, Journal of Poultry Science. 2007. 6(9): 622-629.