دوره و شماره: دوره 31، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-120 

کامل علمی - پژوهشی

شبیه سازی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد چغندرقند

صفحه 15-1

10.22092/jsb.2015.12072

سمر خیامیم؛ محمد بنایان اول؛ حمید نوشاد؛ فرانک روزبه


پهنه‌بندی اقلیمی-زراعی و امکان سنجی کشت پاییزه چغندرقند در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی

صفحه 31-17

10.22092/jsb.2015.101436

محمد علی جواهری؛ محمود رمرودی؛ محمدرضا اصغری پور؛ مهدی دهمرده؛ علیرضا قائمی