نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمیان، حمیدرضا تاثیر کم آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در کبوترآباد اصفهان [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 81-93]
 • ابراهیمی کولایی، حسن مقایسه روشﻫای مختلف ارزیابی مقاومت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه در ژنوتیپ‌های منتخب چغندرقند [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 1-22]

ب

 • برادران فیروزآبادی، مهدی تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی مداوم بر کمیت و کیفیت سه رگه چغندرقند [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 133-143]
 • بساطی، جهانشاه تأثیر بیماری سفیدک سطحی چغندرقند بر کمیت وکیفیت محصول در استان کرمانشاه [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 97-108]
 • بساطی، جهانشاه عوامل مؤثر بر کارایی فنی چغندرکاران در استان کرمانشاه [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 161-173]
 • بنیﻫاشمی، مهدیه ارزیابی مقاومت بهCercospora beticola در چغندرقند با استفاده از قطعات جدا‌شده برگ [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 23-35]

پ

 • پارسائیان، مهدیه تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی مداوم بر کمیت و کیفیت سه رگه چغندرقند [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 133-143]

ت

 • ترابی، منوچهر تاثیر کم آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در کبوترآباد اصفهان [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 81-93]

ج

 • جهاداکبر، محمدرضا تاثیر کم آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در کبوترآباد اصفهان [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 81-93]

چ

 • چگینی، محمدعلی واکنش چغندرقند (Beta vulgaris L.) به طول روز قبل و بعد از ایجاد ساقه و گلﺩهی [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 145-159]

ح

 • حمدی، فرحناز پیشرفت در تولید بذر مونوژرم هیبرید تجارتی [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 95-96]

خ

 • خردنام، منوچهر ارزیابی شاخص‌های کمی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های چغندرقند [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 51-66]
 • خورشید، عبدالمجید همبستگی بین صفات کمی و کیفی چغندرقند در شرایط تنش شوری و خشکی در مقایسه با شرایط بدون تنش [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 123-132]

ر

 • رحیم زاده خوئی، فرخ تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی مداوم بر کمیت و کیفیت سه رگه چغندرقند [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 133-143]
 • رستم پور، امیرحسین عوامل مؤثر بر کارایی فنی چغندرکاران در استان کرمانشاه [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 161-173]
 • رنجی، ذبیح اله همبستگی بین صفات کمی و کیفی چغندرقند در شرایط تنش شوری و خشکی در مقایسه با شرایط بدون تنش [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 123-132]
 • رنجی، ذبیح اله تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی مداوم بر کمیت و کیفیت سه رگه چغندرقند [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 133-143]
 • رئوفی، مرجان شناسائی و بیماریزایی گونهﻫای فوزاریوم همراه با پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند درایران [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 109-122]

ز

 • زارعی، اسدا... تأثیر بیماری سفیدک سطحی چغندرقند بر کمیت وکیفیت محصول در استان کرمانشاه [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 97-108]
 • زارعی، اسدا... عوامل مؤثر بر کارایی فنی چغندرکاران در استان کرمانشاه [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 161-173]

س

 • سید جلالی، سیدعلیرضا محاسبه دورة رشد و تخمین تولید خالص بیوماس چغندرقند به روش فائو در دشت‌ سیلاخور لرستان [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 67-79]
 • سهرابی، اکبر محاسبه دورة رشد و تخمین تولید خالص بیوماس چغندرقند به روش فائو در دشت‌ سیلاخور لرستان [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 67-79]

ش

 • شریفی، مستانه ارزیابی شاخص‌های کمی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های چغندرقند [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 51-66]

ص

ض

 • ضرابی، محمدرضا تأثیر بیماری سفیدک سطحی چغندرقند بر کمیت وکیفیت محصول در استان کرمانشاه [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 97-108]

ع

 • عباسی، سعید ارزیابی مقاومت بهCercospora beticola در چغندرقند با استفاده از قطعات جدا‌شده برگ [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 23-35]
 • عبداللهیان نوقابی، محمد تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی مداوم بر کمیت و کیفیت سه رگه چغندرقند [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 133-143]
 • علیزاده، عزیزاله مقایسه روشﻫای مختلف ارزیابی مقاومت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه در ژنوتیپ‌های منتخب چغندرقند [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 1-22]
 • علیزاده، عزیزاله ارزیابی مقاومت بهCercospora beticola در چغندرقند با استفاده از قطعات جدا‌شده برگ [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 23-35]

ف

 • فرخیﻧژاد، رضا شناسائی و بیماریزایی گونهﻫای فوزاریوم همراه با پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند درایران [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 109-122]
 • فضلی، حسین تأثیر بیماری سفیدک سطحی چغندرقند بر کمیت وکیفیت محصول در استان کرمانشاه [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 97-108]

گ

 • گیوی، جواد محاسبه دورة رشد و تخمین تولید خالص بیوماس چغندرقند به روش فائو در دشت‌ سیلاخور لرستان [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 67-79]
 • گوهری، جواد ارزیابی شاخص‌های کمی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های چغندرقند [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 51-66]
 • گوهری، جواد تاثیر کم آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در کبوترآباد اصفهان [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 81-93]
 • گوهری، جواد پیشرفت در تولید بذر مونوژرم هیبرید تجارتی [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 95-96]

ل

 • لهراسبی، تهمینه بررسی تحمل به شوری و تنوع کروموزومی در کشت سلول چغندرقند [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 37-50]

م

 • محمودی، سیدباقر مقایسه روشﻫای مختلف ارزیابی مقاومت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه در ژنوتیپ‌های منتخب چغندرقند [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 1-22]
 • محمودی، سیدباقر شناسائی و بیماریزایی گونهﻫای فوزاریوم همراه با پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند درایران [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 109-122]
 • مسیح‌آبادی، محمدحسن محاسبه دورة رشد و تخمین تولید خالص بیوماس چغندرقند به روش فائو در دشت‌ سیلاخور لرستان [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 67-79]
 • مصباح، محمود مقایسه روشﻫای مختلف ارزیابی مقاومت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه در ژنوتیپ‌های منتخب چغندرقند [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 1-22]
 • مصباح، محمود ارزیابی مقاومت بهCercospora beticola در چغندرقند با استفاده از قطعات جدا‌شده برگ [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 23-35]
 • مصباح، محمود بررسی تحمل به شوری و تنوع کروموزومی در کشت سلول چغندرقند [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 37-50]
 • مصباح، محمود ارزیابی شاخص‌های کمی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های چغندرقند [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 51-66]
 • مصباح، محمود همبستگی بین صفات کمی و کیفی چغندرقند در شرایط تنش شوری و خشکی در مقایسه با شرایط بدون تنش [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 123-132]
 • مصباح، منصور پیشرفت در تولید بذر مونوژرم هیبرید تجارتی [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 95-96]
 • مصباح، منصور همبستگی بین صفات کمی و کیفی چغندرقند در شرایط تنش شوری و خشکی در مقایسه با شرایط بدون تنش [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 123-132]
 • مقدم، محمد تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی مداوم بر کمیت و کیفیت سه رگه چغندرقند [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 133-143]
 • ملکوتی، محمد جعفر محاسبه دورة رشد و تخمین تولید خالص بیوماس چغندرقند به روش فائو در دشت‌ سیلاخور لرستان [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 67-79]

ن

 • نعمتی، عادل عوامل مؤثر بر کارایی فنی چغندرکاران در استان کرمانشاه [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 161-173]
 • نوروزی، پیمان بررسی تحمل به شوری و تنوع کروموزومی در کشت سلول چغندرقند [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 37-50]
 • نوروزی، پیمان روشی ساده و مؤثر برای استخراج DNA ژنومی از گیاه و قارچ جهت آزمونﻫای مبتنی برPCR [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 175-177]

و

 • واحدی، سعید همبستگی بین صفات کمی و کیفی چغندرقند در شرایط تنش شوری و خشکی در مقایسه با شرایط بدون تنش [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 123-132]