نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمیان، حمیدرضا بررسی دوره بحرانی کنترل علفﻫای هرز چغندرقند در کبوترآباد اصفهان [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 92-73]
 • احمدی، مسعود بررسی تأثیر کاربرد پتاسیم‌ در دورهای مختلف آبیاری نشتی بر عملکرد و کارائی مصرف آب دو ژنوتیپ چغندرقند [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 72-55]
 • اخوت، سید محمود مطالعه تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک سطحی چغندر با روش rDNA-RFLP [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 159-149]
 • ارجمند، محمد ناصر بررسی تأثیر ضدعفونی بذر در کاهش خسارت شب پرهﻫای زیانﺁور چغندرقند(Spodoptera exigua Hbn, Agrotis spp. ) [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 132-127]
 • امیری، رضا بررسی پاسخ به انتخاب درنسلﻫای مختلف چغندرقند تحت شرایط تنش شوری و خشکی [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 25-15]

ب

 • بریموندی، احمد بررسی تأثیر وزن‌ ریشچه و فاصلة‌ کشت بر عملکرد و خصوصیات کیفی بذر منوژرم چغندرقند [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 1-13]
 • بقایی کیا، مهدی بررسی تاثیر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر روی کمیت و کیفیت چغندرقند در منطقه خوی [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 38-27]

ت

 • توکل افشاری، رضا برآورد دمای پایه و بررسی روند جوانهﺯنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در درجات مختلف حرارت [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 112-97]

ج

 • جعفرپور، بهروز بررسی تأثیر باکتری آنتاگونیست Bacillus subtilis در کنترل بیولوﮊیکی بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 161-175]
 • جلیلیان، علی برآورد دمای پایه و بررسی روند جوانهﺯنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در درجات مختلف حرارت [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 112-97]
 • جهاد اکبر، محمدرضا بررسی دوره بحرانی کنترل علفﻫای هرز چغندرقند در کبوترآباد اصفهان [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 92-73]
 • جوان نیکخواه، محمد مطالعه تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک سطحی چغندر با روش rDNA-RFLP [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 159-149]

ح

 • حجارود، قربانعلی مطالعه تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک سطحی چغندر با روش rDNA-RFLP [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 159-149]

خ

 • خیامیم، سمر مدلﺳازی رشد چغندرقند: اهداف و نیازها [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 95-93]
 • خورشید، عبدالمجید بررسی پاسخ به انتخاب درنسلﻫای مختلف چغندرقند تحت شرایط تنش شوری و خشکی [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 25-15]

د

 • داودی، داریوش افزایش نرخ تکثیر چغندرقند در شرایط این ویترو با استفاده از بیوراکتور تناوبی [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 125-113]
 • دهقانشعار، مجید بررسی تأثیر وزن‌ ریشچه و فاصلة‌ کشت بر عملکرد و خصوصیات کیفی بذر منوژرم چغندرقند [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 1-13]

ر

 • رحیمیان، حمید برآورد دمای پایه و بررسی روند جوانهﺯنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در درجات مختلف حرارت [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 112-97]
 • رنجی، ذبیح اله بررسی پاسخ به انتخاب درنسلﻫای مختلف چغندرقند تحت شرایط تنش شوری و خشکی [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 25-15]
 • روحانی، حمید بررسی تأثیر باکتری آنتاگونیست Bacillus subtilis در کنترل بیولوﮊیکی بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 161-175]
 • روزبه، فرانک افزایش نرخ تکثیر چغندرقند در شرایط این ویترو با استفاده از بیوراکتور تناوبی [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 125-113]
 • رئوفی، مرجان مطالعه تنوع جهش در قارچ Fusarium solani عامل پوسیدگی ریشه چغندرقند با استفاده از گروهﻫای سازگار رویشی و رابطه آن با بیماریﺯایی جدایهﻫا [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 53-39]

ز

 • زایدل، مارتین مطالعه تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک سطحی چغندر با روش rDNA-RFLP [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 159-149]

س

 • سعید، صادق‌زاده‌حمایتی بررسی تأثیر وزن‌ ریشچه و فاصلة‌ کشت بر عملکرد و خصوصیات کیفی بذر منوژرم چغندرقند [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 1-13]

ش

 • شیخ الاسلامی، مهیار مطالعه تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک سطحی چغندر با روش rDNA-RFLP [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 159-149]
 • شریفی تهرانی، عباس مطالعه تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک سطحی چغندر با روش rDNA-RFLP [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 159-149]
 • شهابی‌فر، مهدی استفاده از روشﻫای زمین آماری در تعیین نیاز آبی چغندر‌قند در استان تهران [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 147-133]
 • شهیری طبرستانی، مائده بررسی تأثیر باکتری آنتاگونیست Bacillus subtilis در کنترل بیولوﮊیکی بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 161-175]

ط

 • طباطبایی نیم آورد، رضا بررسی دوره بحرانی کنترل علفﻫای هرز چغندرقند در کبوترآباد اصفهان [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 92-73]

ع

 • عبدالهیان نوقابی، محمد برآورد دمای پایه و بررسی روند جوانهﺯنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در درجات مختلف حرارت [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 112-97]

غ

 • غالبی، سعید بررسی تأثیر کاربرد پتاسیم‌ در دورهای مختلف آبیاری نشتی بر عملکرد و کارائی مصرف آب دو ژنوتیپ چغندرقند [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 72-55]
 • غدیری، ولی اله بررسی تأثیر ضدعفونی بذر در کاهش خسارت شب پرهﻫای زیانﺁور چغندرقند(Spodoptera exigua Hbn, Agrotis spp. ) [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 132-127]

ف

 • فتحی، محمدرضا بررسی پاسخ به انتخاب درنسلﻫای مختلف چغندرقند تحت شرایط تنش شوری و خشکی [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 25-15]
 • فتح اله طالقانی، داریوش بررسی تأثیر وزن‌ ریشچه و فاصلة‌ کشت بر عملکرد و خصوصیات کیفی بذر منوژرم چغندرقند [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 1-13]
 • فرخی نژاد، رضا مطالعه تنوع جهش در قارچ Fusarium solani عامل پوسیدگی ریشه چغندرقند با استفاده از گروهﻫای سازگار رویشی و رابطه آن با بیماریﺯایی جدایهﻫا [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 53-39]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ بررسی تأثیر باکتری آنتاگونیست Bacillus subtilis در کنترل بیولوﮊیکی بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 161-175]

ک

 • کلارستاقی، کیومرث بررسی تأثیر کاربرد پتاسیم‌ در دورهای مختلف آبیاری نشتی بر عملکرد و کارائی مصرف آب دو ژنوتیپ چغندرقند [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 72-55]
 • کوچک‌زاده، مهدی استفاده از روشﻫای زمین آماری در تعیین نیاز آبی چغندر‌قند در استان تهران [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 147-133]

گ

 • گوهری، جواد مدلﺳازی رشد چغندرقند: اهداف و نیازها [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 95-93]
 • گوهری، جواد برآورد دمای پایه و بررسی روند جوانهﺯنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در درجات مختلف حرارت [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 112-97]

م

 • محمدیان، رحیم بررسی تأثیر کاربرد پتاسیم‌ در دورهای مختلف آبیاری نشتی بر عملکرد و کارائی مصرف آب دو ژنوتیپ چغندرقند [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 72-55]
 • محمدزاده، محسن استفاده از روشﻫای زمین آماری در تعیین نیاز آبی چغندر‌قند در استان تهران [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 147-133]
 • محمودی، سیدباقر مطالعه تنوع جهش در قارچ Fusarium solani عامل پوسیدگی ریشه چغندرقند با استفاده از گروهﻫای سازگار رویشی و رابطه آن با بیماریﺯایی جدایهﻫا [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 53-39]
 • میرلطیفی، سید مجید استفاده از روشﻫای زمین آماری در تعیین نیاز آبی چغندر‌قند در استان تهران [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 147-133]
 • مصباح، محمود بررسی پاسخ به انتخاب درنسلﻫای مختلف چغندرقند تحت شرایط تنش شوری و خشکی [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 25-15]
 • مصباح، محمود افزایش نرخ تکثیر چغندرقند در شرایط این ویترو با استفاده از بیوراکتور تناوبی [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 125-113]
 • مظاهری، داریوش برآورد دمای پایه و بررسی روند جوانهﺯنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در درجات مختلف حرارت [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 112-97]

ن

 • نورجو، امیر بررسی تاثیر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر روی کمیت و کیفیت چغندرقند در منطقه خوی [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 38-27]

ی

 • یوسف‌آبادی، ولی‌اله بررسی تأثیر وزن‌ ریشچه و فاصلة‌ کشت بر عملکرد و خصوصیات کیفی بذر منوژرم چغندرقند [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 1-13]