نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری بارانی بررسی عملکرد ریشه و عیار قند هیبریدهای جدید چغندرقند در شرایط کم آبیاری و آبیاری کامل [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 205-193]
 • آبیاری بارانی ونشتی تاثیر روش های آبیاری بارانی و نشتی برشدت آلودگی بیماری سفیدک پودری در چغندرقند [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 139-127]
 • آبیاری بهینه بررسی عملکرد ریشه و عیار قند هیبریدهای جدید چغندرقند در شرایط کم آبیاری و آبیاری کامل [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 205-193]
 • آهن ‌بررسی تاثیر عناصر ریز‏مغذی بر برخی خصوصیات ریخت‏شناختی مرتبط با کمیت و کیفیت بذر چغندرقند رقم شیرین [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 99-89]

ا

 • اسیدهای آمینه اثر کودهای آلی حاوی اسیدهای آمینه، بر کارایی نیتروژن مصرفی و خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 181-167]
 • الگوی توزیع جمعیت بررسی الگوی توزیع و تغییرات جمعیت زنجرک‌های ناقل بیماری کرلی‎تاپ چغندرقند در استان همدان [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 40-27]

ب

 • بذر چغندرقند ‌بررسی تاثیر عناصر ریز‏مغذی بر برخی خصوصیات ریخت‏شناختی مرتبط با کمیت و کیفیت بذر چغندرقند رقم شیرین [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 99-89]
 • بر ‌بررسی تاثیر عناصر ریز‏مغذی بر برخی خصوصیات ریخت‏شناختی مرتبط با کمیت و کیفیت بذر چغندرقند رقم شیرین [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 99-89]

پ

 • پهنه بندی بررسی تناسب محیطی شهرستان تربت حیدریه برای کشت چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 116-101]

ت

 • تبخیر از تشت کلاس A تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی (kc) چغندرقند با استفاده ازلایسیمتر و مقایسه آن با روش‎های تجربی در شهرکرد [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 58-41]
 • تراکم بوته تعیین سطح زیرکشت و تراکم بوته مزارع چغندرقند با پردازش داده‌های ماهواره‌ای [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 222-207]

چ

 • چغندرقند اثر تنش شوری بر اجزای فتوسنتزی چغندرقند در شرایط گلخانه و مزرعه [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 73-59]
 • چغندرقند بررسی الگوی توزیع و تغییرات جمعیت زنجرک‌های ناقل بیماری کرلی‎تاپ چغندرقند در استان همدان [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 40-27]
 • چغندرقند روند توسعه بیماری سفیدک پودری در مزارع چغندر قند در استان اصفهان [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 25-13]
 • چغندرقند بررسی تناسب محیطی شهرستان تربت حیدریه برای کشت چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 116-101]
 • چغندرقند تعیین سطح زیرکشت و تراکم بوته مزارع چغندرقند با پردازش داده‌های ماهواره‌ای [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 222-207]
 • چغندرقند بررسی عملکرد ریشه و عیار قند هیبریدهای جدید چغندرقند در شرایط کم آبیاری و آبیاری کامل [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 205-193]
 • چغندرقند شناسایی گرده افشان تتراپلویید متحمل به بیماری لکه گرد برگ و ساقه روی در چغندر قند [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 126-117]
 • چغندرقند تاثیر روش های آبیاری بارانی و نشتی برشدت آلودگی بیماری سفیدک پودری در چغندرقند [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 139-127]
 • چغندرقند سطوح بهینه زادمایه جهت ارزیابی مقاومت به نماتد مولد گره ریشه چغندرقند در شرایط گلخانه [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 166-155]
 • چغندرقند اثرات مقادیر متفاوت آب و شوری آن بر عملکردکمی و کیفی چغندر قند [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 192-183]
 • چغندرقند اثر کودهای آلی حاوی اسیدهای آمینه، بر کارایی نیتروژن مصرفی و خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 181-167]
 • چغندر قند تعیین تنوع ژنتیکی و بیماری‌زایی جدایه‌های Fusarium oxysporum از چغندر‌قند در ایران [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 12-1]

ح

 • حجم آب اثرات مقادیر متفاوت آب و شوری آن بر عملکردکمی و کیفی چغندر قند [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 192-183]

د

 • داده‌های ماهواره‌ای تعیین سطح زیرکشت و تراکم بوته مزارع چغندرقند با پردازش داده‌های ماهواره‌ای [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 222-207]

ر

 • ریزومانیا ردیابی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند در برخی از علفهای هرز رایج در مزارع چغندر قند استان فارس [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 155-141]
 • رطوبت نسبی تأثیر میزان رطوبت بر برخی خواص فیزیکی بذر چغندرقند [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 88-75]
 • رقم تأثیر میزان رطوبت بر برخی خواص فیزیکی بذر چغندرقند [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 88-75]

ز

 • زنجرک بررسی الگوی توزیع و تغییرات جمعیت زنجرک‌های ناقل بیماری کرلی‎تاپ چغندرقند در استان همدان [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 40-27]

ژ

 • ژنوتیپ اثر تنش شوری بر اجزای فتوسنتزی چغندرقند در شرایط گلخانه و مزرعه [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 73-59]

س

 • سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی تناسب محیطی شهرستان تربت حیدریه برای کشت چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 116-101]
 • سطح بهینه زادمایه سطوح بهینه زادمایه جهت ارزیابی مقاومت به نماتد مولد گره ریشه چغندرقند در شرایط گلخانه [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 166-155]
 • سطح زیر کشت تعیین سطح زیرکشت و تراکم بوته مزارع چغندرقند با پردازش داده‌های ماهواره‌ای [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 222-207]
 • سفیدک پودری روند توسعه بیماری سفیدک پودری در مزارع چغندر قند در استان اصفهان [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 25-13]
 • سنجش از دور تعیین سطح زیرکشت و تراکم بوته مزارع چغندرقند با پردازش داده‌های ماهواره‌ای [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 222-207]

ش

 • شاخص‎های محیطی بررسی تناسب محیطی شهرستان تربت حیدریه برای کشت چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 116-101]
 • شدت آلودگی تاثیر روش های آبیاری بارانی و نشتی برشدت آلودگی بیماری سفیدک پودری در چغندرقند [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 139-127]
 • شوری اثر تنش شوری بر اجزای فتوسنتزی چغندرقند در شرایط گلخانه و مزرعه [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 73-59]
 • شوری اثرات مقادیر متفاوت آب و شوری آن بر عملکردکمی و کیفی چغندر قند [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 192-183]

ض

 • ضریب اصطکاک تأثیر میزان رطوبت بر برخی خواص فیزیکی بذر چغندرقند [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 88-75]
 • ضریب نیاز آبی تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی (kc) چغندرقند با استفاده ازلایسیمتر و مقایسه آن با روش‎های تجربی در شهرکرد [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 58-41]

ع

 • عیار قند بررسی عملکرد ریشه و عیار قند هیبریدهای جدید چغندرقند در شرایط کم آبیاری و آبیاری کامل [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 205-193]
 • علف‌هرز ردیابی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند در برخی از علفهای هرز رایج در مزارع چغندر قند استان فارس [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 155-141]
 • عملکرد ریشه بررسی عملکرد ریشه و عیار قند هیبریدهای جدید چغندرقند در شرایط کم آبیاری و آبیاری کامل [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 205-193]
 • عناصر اقلیمی بررسی تناسب محیطی شهرستان تربت حیدریه برای کشت چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 116-101]

ف

 • فتوسنتز اثر تنش شوری بر اجزای فتوسنتزی چغندرقند در شرایط گلخانه و مزرعه [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 73-59]
 • فلورسانس کلروفیل اثر تنش شوری بر اجزای فتوسنتزی چغندرقند در شرایط گلخانه و مزرعه [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 73-59]

ق

 • قطر بذر تأثیر میزان رطوبت بر برخی خواص فیزیکی بذر چغندرقند [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 88-75]
 • قوه نامیه ‌بررسی تاثیر عناصر ریز‏مغذی بر برخی خصوصیات ریخت‏شناختی مرتبط با کمیت و کیفیت بذر چغندرقند رقم شیرین [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 99-89]

ک

 • کرلی‎تاپ بررسی الگوی توزیع و تغییرات جمعیت زنجرک‌های ناقل بیماری کرلی‎تاپ چغندرقند در استان همدان [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 40-27]
 • کلیستوتسیوم روند توسعه بیماری سفیدک پودری در مزارع چغندر قند در استان اصفهان [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 25-13]
 • کم آبیاری بررسی عملکرد ریشه و عیار قند هیبریدهای جدید چغندرقند در شرایط کم آبیاری و آبیاری کامل [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 205-193]
 • کودهای آلی اثر کودهای آلی حاوی اسیدهای آمینه، بر کارایی نیتروژن مصرفی و خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 181-167]

گ

 • گیاه مرجع تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی (kc) چغندرقند با استفاده ازلایسیمتر و مقایسه آن با روش‎های تجربی در شهرکرد [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 58-41]

ل

 • لاین سورس اثرات مقادیر متفاوت آب و شوری آن بر عملکردکمی و کیفی چغندر قند [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 192-183]
 • لکه برگی و ساقه روی شناسایی گرده افشان تتراپلویید متحمل به بیماری لکه گرد برگ و ساقه روی در چغندر قند [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 126-117]

م

 • مایه‌زنی مکانیکی ردیابی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند در برخی از علفهای هرز رایج در مزارع چغندر قند استان فارس [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 155-141]
 • مدیریت بیماری تاثیر روش های آبیاری بارانی و نشتی برشدت آلودگی بیماری سفیدک پودری در چغندرقند [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 139-127]
 • مقاومت سطوح بهینه زادمایه جهت ارزیابی مقاومت به نماتد مولد گره ریشه چغندرقند در شرایط گلخانه [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 166-155]

ن

 • نیتروژن اثر کودهای آلی حاوی اسیدهای آمینه، بر کارایی نیتروژن مصرفی و خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 181-167]
 • نماتد مولد گره ریشه سطوح بهینه زادمایه جهت ارزیابی مقاومت به نماتد مولد گره ریشه چغندرقند در شرایط گلخانه [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 166-155]

و

 • وزن خشک ‌بررسی تاثیر عناصر ریز‏مغذی بر برخی خصوصیات ریخت‏شناختی مرتبط با کمیت و کیفیت بذر چغندرقند رقم شیرین [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 99-89]
 • و ضریب تشت تبخیر تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی (kc) چغندرقند با استفاده ازلایسیمتر و مقایسه آن با روش‎های تجربی در شهرکرد [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 58-41]

ه

 • هدایت الکتریکی آب اثرات مقادیر متفاوت آب و شوری آن بر عملکردکمی و کیفی چغندر قند [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 192-183]