دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، اسفند 1381، صفحه 95-168 

کامل علمی - پژوهشی

تعیین مناسب‎ترین اندازه بذر و مقادیر مواد مصرفی در پوشش‎دار کردن بذر چغندرقند تک جوانه

صفحه 95-108

10.22092/jsb.2003.8276

داریوش فتح اله طالقانی؛ مجید دهقانشعار؛ عباس قاسمی؛ ولی اله یوسف آبادی؛ محمد علی چگینی؛ منصور مصباح؛ فرحناز حمدی


بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در مناطق گرم استان کرمانشاه

صفحه 119-130

10.22092/jsb.2003.8279

جهانشاه بساطی؛ محمد کولیوند؛ عادل نعمتی؛ اسداله زارعی


مطالعه هیستوپاتولوژیکی مقاومت به سرکوسپورا در چغندرقند

صفحه 167-155

10.22092/jsb.2003.8282

سعید عباسی؛ عزیزاله علیزاده؛ محمود مصباح؛ ابراهیم محمدی