شناسایی گونه‎های فوزاریوم همراه ریشه چغندرقند در مزارع استان خراسان و بررسی بیماریزایی گونة Fusarium oxysporum

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 موسسة تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

2 گروه گیاه پزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

جهت شناسایی گونه‎های مختلف قارچ فوزاریوم همراه ریشة چغندر قند و مطالعه بیماریزایی قارچ Fusarium  oxysporum، عامل بیماری زردی فوزاریومی چغندرقند، در طول فصل زراعی 80-1379  ضمن بازدید از مناطق عمده کشت چغندرقند در استان خراسان، نمونه‎برداری در مراحل مختلف رشد این محصول انجام شد. قطعات جدا شده از حد فاصل بافت‎های آلوده وسالم، پس از ضدعفونی سطحی بر روی محیط عصاره سیب زمینی، دکستروز، آگار (PDA) کشت شدند. شناسایی گونه‎های جنس فوزاریوم بر اساس کلید شناسایی نلسون و همکاران (Nelson et al. 1983)  و با استفاده از محیط کشت‎های برگ میخک آگار (CLA) و PDA انجام شد. در مجموع از 168 جدایة قارچ فوزاریوم،25 درصد جدایه‎ها F.solani ، 5/18 درصدF.oxysporum ، 16 درصدF.acuminatum ،7 /13درصد F.avenaceum ،3/11 درصد  F.moniliforme، 5/9 درصدF.equiseti  و 6 درصد F. culmorum شناسایی شدند. بررسی بیماریزایی کلیة جدایه‎های قارچ F.oxysporum  بر روی گیاهچه و گیاه کامل درگلخانه انجام شد. نتایج نشان داد که3/61 درصد ازجدایه‎های قارچ F.oxysporum  بیماریزا و7/38 درصد غیر بیماریزا بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Fusarium species associated with sugar beet root in Khorasan province and investigation of the pathogenicity of Fusarium oxysporum

نویسندگان [English]

  • R. Dastjerdi 1
  • M. Falahati-Rastegar 2
  • B. Jafarpoor 2
1 Seed and Plant Improvement Institute, Iran
2 Department of Plant Pathology, Collage of Agriculture, University of Mashhad- Iran
چکیده [English]

This study was carried out to identify Fusarium species associated with sugar beet root rot and yellows. Pathogenicity of Fusarium oxysporum, the causal agent of Fusariumyellows of sugar beet was also investigated. Samples of infected roots were collected from fields in major sugar beet producing areas in Khorasan province during 1999-2000. Infected roots were washed, surface sterilised and plated on PDA. One hundred sixty eight isolates of Fusarium spp. were recovered. Seven species were identified including Fusarium solani (42 isolates), F. oxysporum (31 isolates), F. acuminatum (27 isolates), F.  avenaceum (23 isolates), F. moniliforme (19 isolates), F. equiseti (16 isolates) and F. culmorum (10 isolates). All isolates of F. oxysporum were tested for their pathogenicity on seedlings and matured sugar beet plants. The results showed that 12 isolates (38.7%) of F. oxysporum were non-pathogenic, and 19 isolates (61.3%) were  pathogenic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusarium species
  • Khorasan province
  • sugar beet