دیدگاه نوین مدیریت علفﻫای هرز در زراعت چغندرقند تراریخته

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندر قند

چکیده

زراعت و تولید گیاهان تراریخته از سال 1375 در دنیا شروع شده و با رشد حدود 10 درصد در سال به سرعت در حال توسعه است. در سال 1381 حدود 60 میلیون هکتار از اراضی زراعی در 16 کشور جهان به کشت گیاهان تراریخته شامل ذرت، سویا، پنبه و کلزا اختصاص یافت. از کل سطح کشت گیاهان تراریخته در دنیا 66 درصد آن در کشور آمریکا است و در بین نه کشور در حال توسعه، آرژانتین 80 درصد سطح کشت گیاهان ترایخته را به خود اختصاص داده است. ضمناً 99 درصد گیاهان تراریخته موجود، ارقام مقاوم به علفﻛش یا مقاوم به حشرات می‎باشند. در حالی که تولید محصولات زراعی تراریخته در دنیا در حال افزایش میﺑاشد در برخی کشورها از جمله انگلستان مخالفتﻫایی در بین مجامع علمی و افکار عمومی با زراعت و تولید گیاهان تراریخته وجود دارد. ولی محققین و کارشناسان کشاورزی در حال بررسی و مطالعه جنبهﻫای مختلف احتمال بروز خطرات ناشی از تولید گیاهان تراریخته هستند. به طوری که در سال 1379 در انگلستان در سطح 15 مزرعه تحقیقاتی در خصوص چغندرقند تراریخته مقاوم به علفﻛش عمومی گلیفوسیت (رانداپ) بررسی‎های زراعی – اکولوژیکی انجام شد.

عنوان مقاله [English]

Short note- New approach to the management of genetically modified herbicide tolerant sugar beet

نویسنده [English]

  • M. Abdollahian-Noghabi
Sugar Beet Seed Institute, Iran