تعیین مناسب‎ترین اندازه بذر و مقادیر مواد مصرفی در پوشش‎دار کردن بذر چغندرقند تک جوانه

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی مؤسسه تحقیقات چغندرقند

2 کارشناس مؤسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

این تحقیق به منظور دستیابی به مناسب‎ترین اندازه‎های بذر و مقدار مواد مصرفی جهت پوشش‎دار کردن بذر منوژرم چغندرقند، در آزمایشگاه کنترل بذر مؤسسه تحقیقات چغندرقند در سالﻫای 1375 و 1376 به اجرا درآمد. در این تحقیق 300 کیلوگرم از بذر رقم تجارتی 9597 توسط پنج غربال با منافذ گرد و هشت غربال با منافذ دراز (مستطیلی) به طبقات مختلف تقسیم و سپس قوه نامیه، درصد بذور تک جوانه‎ای و درصد وزن طبقات مختلف بذری مورد مطالعه قرار گرفت. از بین دسته‎جات بذری مورد مطالعه، هفت دسته با دارا بودن 70 درصد وزن کل توده و درصد مناسب بذور تک جوانه‎ و قوه نامیه، مطلوب تشخیص داده شد. دسته‎جات بذر برهنه با نسبت‎های یک به یک، یک به دو و یک به سه با مواد مخصوص پوشش‎دار (پلت) شده و سپس باندهای بدست آمده از نظر درصد تک جوانه‎ای، قوه نامیه، یکنواختی جوانه زدن بذر و … مورد بررسی قرار گرفتند. طرح آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‎های بدست آمده، کرت‎های کاملاً تصادفی با سه تکرار بود. نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده بیش از اندازه مواد پوششی، قوه نامیه و یکنواختی جوانه‎زنی بذرها را کاهش می‎دهد. جهت رسیدن به قوه نامیه بالا و یکنواختی مناسب در جوانه‎زنی به طور کلی استفاده از نسبت یک به یک بذر به مواد مصرفی پوشش‎دار کننده مناسب تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of optimum seed size and quantity of coating materials for monogerm sugar beet seed

نویسندگان [English]

 • D.F. Taleghani 1
 • M. Dehghanshoar 1
 • A. Ghasemi 2
 • V. Yossefabadi 1
 • M.A. Chegini 1
 • M. Mesbah 1
 • F. Hamdi 2
1 Sugar Beet Seed Institute – Iran
2 Sugar Beet Seed Institute – Iran
چکیده [English]

In order to determination of optimum quantity of seed pelleting materials due to sugar beet monogerm seed size. This study was carried out in seed technology department during 1997-1998. Monogerm cultiver 9597 seed lot (300kg) was firstly graded by 7 round sieves and then 7 rectangle sieves graded each bound. Some factors such as germination , monogermity and proportionate seed pelleting materials due to seed size evaluated of categories seven bounds contained 70% of total weight which had hormal seedling carsteristies. All categories nacked seed lots were coated with 1/1, 1/2 and 1/3 ratio of seed weighty pelleting materials composition, respectively. Germination, monogermity and uniformity and some other factors were determined on pelleted seeds. Results showed that the over using seed pelleting material (1/3) had negative effect on germination and uniformity. This results indicated that tooptaind acceptable germination and uniformity in emergence the proportion of seed pelleting material and seed weight should be 1/1 respectively. The results indicated suitable germination and uniformity in emergence created by 1/1 ratio of seed pelleting material and seed weight.

کلیدواژه‌ها [English]

 • germination
 • Monogerm Seed
 • Pellete
 • pelleting materials
 • Uniformity
 • sugar beet