تعیین تاریخ مناسب برداشت سه رقم چغندرقند در همدان

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان

چکیده

کوتاه بودن طول دوره رشد در مناطق سردسیری عامل مهمی در عدم دستیـابی بـه حداکـثر محصـول چغنـدرقنـد است. به منظور مطالعـه میزان محدودکنندگی این عامل در پایان فصل رشد و امکان کاهش میزان این محدودیت، شش تاریخ برداشت (1/7, 10/7, 20/7, 30/7, 10/8 و 20/8) و در سه رقم بذر چغندرقند (سیمین یک, 9597 و BR1) مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق به صورت آزمایش-فاکتوریل و در طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار به مدت سه سال (77-1375) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اکباتان همدان اجرا گردید. کشت در اواسط اردیبهشت و عملیات داشت بر اساس توصیه‌ها و به صورت یکنواخت برای همه تیمارها انجام شد. در تاریخ‌های تعیین شده برداشت انجام و داده‌های جمع‌آوری شده تجزیه و تحلیل آماری گردید. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بین ارقام اختلاف معنی‌دار وجود داشته و رقمBR1  محصول ریشه، محصول قند و محصول قند سفید بیشتری نسبت به دو رقم دیگر تولید نموده است. اختلاف بین تاریخ‌های برداشت نیز از نظر محصول ریشه، محصول قندخام, محصول قندسفید، درصد قند، درصد قند سفید، ضریب استحصال و درآمد حاصله معنی‌دار بود. برداشت‌های بیست مهر تا بیست آبان محصول ریشه بیشتری نسبت به برداشت‌های اول و دهم مهر داشتند. بیشترین درصد قند خام و درصد قند سفید مربوط به تاریخ برداشت بیستم آبان بود که نسبت به بقیه برداشت‌ها برتری نشان داد. بالاترین محصول قند و محصول قندسفید نیز به ترتیب با 09/10 تن و 78/8 تن در هکتار متعلق به برداشت بیستم آبان بود که، نسبت به تمام تاریخ برداشت‌ها به استثنای دهم آبان، اختلاف معنی‌دار داشت. ضریب استحصال شکر نیز در برداشت دیرتر افزایش یافت و سه برداشت آخر نسبت به  برداشت‌های قبلی برتر بودند از نظر درآمد حاصله بر مبنای میانگین سه سال و نرخ سال 79، به ترتیب برداشت‌های  بیستم آبان, دهم آبان, سیﺍم مهر، بیستم مهر و دهم مهر به ترتیب 46، 39، 33، 26 و 17 درصد نسبت به اول مهر بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of favorite harvesting date of three sugar beet varieties in Hamedan

نویسنده [English]

  • H. Ebrahimi koulaei
Agriculture Research Center of Hamedan
چکیده [English]

Short growing season in cold regions is an important factor in not achieving a maximum root yield in sugar beet crop. In an investigation on possible ways to limit the effect of short season culture on the crop, six harvest dates and three sugar beet varieties were considered. The experiment was conducted as a factorial with randomized complete block design in three replications, from 1996-1998 at Ekbatan Research station in Hamedan. Planting dates (The beginning of May) and all cultural practices were kept identical for all treatments. Sugar beet harvest was carried out at selected dates, and data were collected for statistical analysis. Results of ANOVA showed that there were significant differences among sugar beet lines, with BR1 showing the highest: root yield, sugar content and white sugar yield as companed to two other lines. Significant differences were observed for root yield, raw sugar yield, white sugar yield, sugar content, the coefficient of extraction and profit gained in different harvest dates. The two dates of Oct. 12 and Nov. 11, were superior to Sept. 23 and Oct. 2 in all parameters. The highest raw sugar and white sugar content were obtained in Nov. 11 harvest date as compared to others. The highest sugar yield and white sugar yield with 10.09 t/ha and 8.7 t/ha respectively belonged to the harvest of No. 11, which excepted for the No. 1, differed significantly with other harvest dates, coefficient of sugar extraction was increased for the late harvest and the three late harvests, were superior to the early ones regarding average profit obtained in three years and that of the year 2000. Harvest dates of Nov. 11, Nov 1, Nov. 21, Oct 12 and Oct. 2 were respectively 46, 39, 33, 26 and 17% higher as compared to profit of the Sept. 23 harvest date.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BR1
  • income
  • cold regions
  • Hamedan
  • Harvesting date
  • sugar beet