تأثیر ویروس موزائیک چغندر بر میزان تولید بذر چغندرقند در شرایط گلخانه

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهنده بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر ویروس موزائیک چغندر (Beet Mosaic Virus, BMV)  روی تولید بذر چغندرقند، یک جدایه از ویروس مذکور که از مزارع چغندرقند کرج جدا شده بود، پس از خالص‎سازی بیولوژیک در گیاه سلمک ((Chenopodium amaranticolor در چغندر برگی  Beta vulgaris cv.Cicla  تکثیر شد. عصاره حاوی ویروس در یک آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار روی برگ بوته‎های چغندرقند (رقم‌تجاری7233 ) در دو مرحله قبل و بعداز سرمادهی بوته‎ها مایه‌زنی گردید. پس از تولید و رسیدگی بذر، بذرهای هر بوته در هر تیمار به طور مجزا برداشت و محاسبات آماری انجام شد.
مقایسه تیمارها نشان داد که آلودگی بوته‎ها به ویروس فوق قبل از سرمادهی تأثیر زیادی در کاهش تولید بذر دارد به طوری که متوسط کاهش عملکرد بذر در بوته‎های آلوده شده نسبت به بوته‎های سالم در تیمار شاهد، 43 درصد بود و با آن اختلاف معنی‎داری داشت. آلودگی بوته‎ها بعد از مرحله سرمادهی در کاهش تولید بذر اثر کمتری داشت به طوری که کاهشی برابر با هفت درصد نسبت به شاهد (سالم) نشان داد و اختلاف بین آنها معنی‌دار نبود. ساقه گل‌دهنده در بوته‎های آلوده 2/33 درصد نسبت به بوته‌های سالم (شاهد) کاهش رشد نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of beet mosaic virus on sugar beet seed yield in greenhouse condition

نویسندگان [English]

  • S. Jalali 1
  • GH. H. Masahebi 2
  • M. Okhovat 2
1 Plant Pests and Diseases Dept., Isfahan Agricultural Research Center
2 Tehran Univ., College of Agriculture, Iran
چکیده [English]

In order to  study the effect of beet mosaic virus on sugarbeet seed yield, an isolate of beet mosaic virus was collected from sugarbeet fields in Karaj and biologically was purified by inoculation on Chenopodium amaranticolor and propagated on Beta vulgaris cv. Cicla under greenhouse conditions.
The infected sap was inoculated on leaves of  sugar beet  7233 variety at  two stages, after and before vernalization using a randomized complete design. with 3 treatments and 4 replication.
The results showed  that infection of plants before vernalization  had a serious losses on seed yield. Seed production was decreased 43% as compared with healthy plants (Checks) and showed significant differences with the control. Also, stem length of the infected plants were 33.2% shorter than healthy plants  as significant  differences  with the control.
Infection of the plants after vernalization  had  no  significant differences with the control and  yield  losses were about 7%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mosaic Virus
  • seed production
  • sugar beet