نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمیان، حمیدرضا تأثیر بقایای گندم، سودان گراس و مقادیر مختلف مصرف کود ازته بر کمیت وکیفیت چغندرقند [دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 8-15]

ب

 • بیگی، مهرداد اثرات مالئیک هیدرازید بر صفات چغندرقند [دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 51-54]

ت

 • تاتار، الیشیا اثرات منابع مختلف کودازته و مقادیر آنها بر کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 23-34]

ج

 • جلیلیان، علی اثرات منابع مختلف کودازته و مقادیر آنها بر کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 23-34]

ش

 • شجاعی، یدالله اثرات مالئیک هیدرازید بر صفات چغندرقند [دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 51-54]
 • شریفی، حمید بررسی امکان کشت بذر چغندرقند منوژرم به صورت درجا در زراعت چغندرقند منطقه دزفول [دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 16-22]

ص

 • صادقیان مطهر، سیدیعقوب استفاده از ژن یکساله (B) برای غربال کردن لاینهای مقاوم به ساقه رفتن (بولتینگ) در چغندرقند [دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 1-7]

ع

غ

 • غدیری، ولی اله بررسی نشو و نما و ترجیح غذایی کک چغندرقند Chaetocnena tibialis I11 روی گیاهان میزبان در منطقه کرمانشاه [دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 43-50]

گ

 • گوهری، جواد اثرات منابع مختلف کودازته و مقادیر آنها بر کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 23-34]

م

 • میرسلیمانی، یعقوب اثرات منابع مختلف کودازته و مقادیر آنها بر کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 23-34]

ه

 • هاشمی، پروانه اثرات مالئیک هیدرازید بر صفات چغندرقند [دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 51-54]