کلیدواژه‌ها = رقم
ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه در شرایط گلخانه و مزرعه

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-10

10.22092/jsb.2022.355407.1282

مهیار شیخ الاسلامی آل آقا؛ علی جلیلیان؛ حسن یونسی


Performance of ten sugar beet varieties for growth, yield and juice quality under different soil salinity levels

دوره 35، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 233-249

10.22092/jsb.2020.341558.1232

فراخ ابوالعلی؛ ک.ا. صادق؛ م.ی. الباکری


بررسی امکان کشت پاییزه چغندر قند در جنوب استان خراسان رضوی

دوره 33، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 46-33

10.22092/jsb.2017.103535.1109

مسعود احمدی؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ حسنعلی شهبازی


تأثیر میزان رطوبت بر برخی خواص فیزیکی بذر چغندرقند

دوره 30، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 88-75

10.22092/jsb.2014.5047

داود قنبریان؛ فاطمه سالک


تأثیر تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد کمی و کیفی پنج رقم در کشت پاییزه چغندرقند در منطقه جیرفت

دوره 28، شماره 1، آذر 1391، صفحه 42-25

10.22092/jsb.2012.659

سعید صادقزاده حمایتی؛ محمدحسن شیرزادی؛ محسن آقایی‌ زاده؛ داریوش طالقانی؛ محمد علی جواهری؛ علی علیعسگری


بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند – ب. کارآیی مصرف تشعشع

دوره 25، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 69-53

10.22092/jsb.2009.975

سعید صادقزاده حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ علی کاشانی؛ سیدعطاءاله سیادت؛ قربان نورمحمدی


مناسبترین زمان مصرف کود نیتروژن در دو رقم چغندرقند در کرمانشاه

دوره 15، شماره 1، بهمن 1378، صفحه 56-71

10.22092/jsb.2000.109552

جهانشاه بساطی؛ مجید صادقی؛ علی جلیلیان