کلیدواژه‌ها = رقم
تعداد مقالات: 5
1. بررسی امکان کشت پاییزه چغندر قند در جنوب استان خراسان رضوی

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 46-33

مسعود احمدی؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ حسنعلی شهبازی


2. تأثیر میزان رطوبت بر برخی خواص فیزیکی بذر چغندرقند

دوره 30، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 88-75

داود قنبریان؛ فاطمه سالک


3. تأثیر تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد کمی و کیفی پنج رقم در کشت پاییزه چغندرقند در منطقه جیرفت

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 42-25

سعید صادقزاده حمایتی؛ محمدحسن شیرزادی؛ محسن آقایی‌ زاده؛ داریوش طالقانی؛ محمد علی جواهری؛ علی علیعسگری


4. بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند – ب. کارآیی مصرف تشعشع

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 69-53

سعید صادقزاده حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ علی کاشانی؛ سیدعطاءاله سیادت؛ قربان نورمحمدی


5. مناسبترین زمان مصرف کود نیتروژن در دو رقم چغندرقند در کرمانشاه

دوره 15، شماره 1، پاییز و زمستان 1378، صفحه 56-71

جهانشاه بساطی؛ مجید صادقی؛ علی جلیلیان