نویسنده = ���������� ���������� ��������
تهیه و ارزیابی مولکولی و فنوتیپی هیبریدهای چغندرقند از نظر مقاومت به ریزومانیا و نماتد گره ریشه

دوره 36، شماره 2، مهر 1399، صفحه 117-128

10.22092/jsb.2021.351098.1243

پیمان نوروزی؛ سیدباقر محمودی؛ داریوش طالقانی؛ اباذر رجبی؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ محسن آقایی زاده؛ جمشید سلطانی ایدلیکی؛ سعید دارابی؛ بابک بابائی؛ پرویز فصاحت؛ سعید واحدی


شناسایی والد مادری مناسب در تهیه ارقام مقاوم به بیماری‏های مهم خاکزاد چغندرقند

دوره 36، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-13

10.22092/jsb.2021.351187.1244

سیدباقر محمودی؛ پیمان نوروزی؛ سمر خیامیم؛ محسن بذرافشان؛ حامد منصوری؛ مسعود احمدی؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ محسن آقایی زاده


شریف، رقم جدید چغندرقند متحمل به ساقه‎روی مناسب مناطق کشت پاییزه

دوره 31، شماره 2، دی 1394، صفحه 140-131

10.22092/jsb.2016.105778

محمدرضا اوراضی زاده؛ حمید شریفی؛ سیدیعقوب صادقیان؛ محسن آقایی زاده؛ سعید واحدی؛ علی حبیب خدایی؛ شهرام خدادادی؛ فرشید مطلوبی؛ مسعود احمدی؛ محمد علی جواهری؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ علیرضا قائمی؛ محمدحسین عزیزپور؛ مصطفی حسین پور؛ مجید محرم زاده؛ کیوان فتوحی؛ پرویز مهدیخانی؛ اباذر رجبی؛ محمدرضا میرزایی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ سعید صادق زاده حمایتی


شناسایی گرده افشان تتراپلویید متحمل به بیماری لکه گرد برگ و ساقه روی در چغندر قند

دوره 30، شماره 2، آذر 1393، صفحه 126-117

10.22092/jsb.2015.11533

محسن آقائی زاده؛ سعید واحدی؛ محمدرضا فتحی؛ محمدرضا اوراضی زاده؛ بابک بابایی


بررسی آنیو پلوئیدی در توده های تتراپلوئید چغندر قند و نتاج تریپلوئید آنها

دوره 17، شماره 2، اسفند 1380، صفحه 110-120

محسن آقائی زاده؛ رحیم قلی زاده


استفاده از روش سی بندینگ جهت بررسی کروموزومهای چغندرقند

دوره 12، شماره 1، اسفند 1375، صفحه 1-4

10.22092/jsb.1997.116458

محسن آقایی زاده؛ پریچهر احمدیان؛ علیرضا طالعی؛ بهمن یزدی صمدی؛ ایرج علیمردای؛ یوسف آقایف