نویسنده = محمدرضا جهاداکبر
تعداد مقالات: 8
2. واکنش چغندرقند به شوری آب آبیاری در مراحل مختلف رشد ریشه

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 53-66

محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ سعید واحدی


3. بررسی سازگاری و پایداری ارقام منوژرم چغندرقند در مناطق مختلف ایران

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 13-1

حمیدرضا ابراهیمیان؛ سید یعقوب صادقیان؛ محمدرضا جهاداکبر؛ زهرا عباسی


4. کاربرد تلفیقی گیاهان تله مقاوم و تناوب با گیاهان غیر میزبان در مزارع آلوده به نماتد Heterodera schachtii بر کمیت و کیفیت چغندرقند در سمیرم اصفهان

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 73-59

هادی کریمی‌پور فرد؛ محمدرضا جهاداکبر؛ محمود دامادزاده؛ علیرضا احمدی


5. ارزیابی سه مدیریت زراعی و شش رقم جهت صرفه جویی آب در سه ماهه اول فصل رشد در زراعت چغندرقند

دوره 14، شماره 1، پاییز و زمستان 1377، صفحه 61-74

محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان


6. بررسی و تعیین نیاز چغندرقند به کودهای ازته، فسفره و پتاسه در منطقه شهرکرد

دوره 14، شماره 1، پاییز و زمستان 1377، صفحه 87-101

حمیدرضا ابراهیمیان؛ حسین خدادادی؛ محمدرضا جهاداکبر


7. اثرات مقدار و زمان مصرف ازت در زراعت چغندرقند

دوره 14، شماره 1، پاییز و زمستان 1377، صفحه 102-114

محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان


8. روند رشد چغندرقند در اصفهان

دوره 14، شماره 1، پاییز و زمستان 1377، صفحه 47-60

حمیدرضا ابراهیمیان؛ محمدرضا جهاداکبر