نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آفت بررسی میزان خسارت کک چغندرقند Chaetocnema tibialis Ill. روی برگها و آزمایش چند حشره کش علیه آفت [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 60-67]

ا

 • ازت پایه بررسی اثر نسبت و زمان مصرف ازت پایه بر عملکرد چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 20-29]
 • اقتصادی مقایسه اقتصادی هزینه های تولید در دو روش کشت مستقیم و نشائی در زراعت چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 30-40]

ب

 • بافت کوتیلدون بررسی اثر غلظت یون کلسیم بر سمیت کلرور سدیم در کشت درون شیشه بافت کوتیلدون چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 41-52]

چ

 • چغندرقند بررسی روند رشد چغندرقند در کرمانشاه [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 1-12]
 • چغندرقند بررسی اثر مدت رقابت علفهای هرز یک ساله روی چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 13-19]
 • چغندرقند بررسی اثر نسبت و زمان مصرف ازت پایه بر عملکرد چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 20-29]
 • چغندرقند مقایسه اقتصادی هزینه های تولید در دو روش کشت مستقیم و نشائی در زراعت چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 30-40]
 • چغندرقند بررسی اثر غلظت یون کلسیم بر سمیت کلرور سدیم در کشت درون شیشه بافت کوتیلدون چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 41-52]
 • چغندرقند بررسی رابطه سطوح پلوئیدی با محصول ریشه، عیارقند و عملکرد شکر در دو رقم چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 53-59]

ح

 • حشره کش بررسی میزان خسارت کک چغندرقند Chaetocnema tibialis Ill. روی برگها و آزمایش چند حشره کش علیه آفت [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 60-67]

ر

 • رقابت علفهای هرز بررسی اثر مدت رقابت علفهای هرز یک ساله روی چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 13-19]
 • روند رشد بررسی روند رشد چغندرقند در کرمانشاه [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 1-12]

س

ع

 • عملکرد بررسی اثر نسبت و زمان مصرف ازت پایه بر عملکرد چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 20-29]
 • عملکرد شکر بررسی رابطه سطوح پلوئیدی با محصول ریشه، عیارقند و عملکرد شکر در دو رقم چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 53-59]

ک

 • کشت درون شیشه بررسی اثر غلظت یون کلسیم بر سمیت کلرور سدیم در کشت درون شیشه بافت کوتیلدون چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 41-52]
 • کشت مستقیم مقایسه اقتصادی هزینه های تولید در دو روش کشت مستقیم و نشائی در زراعت چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 30-40]
 • کشت نشائی مقایسه اقتصادی هزینه های تولید در دو روش کشت مستقیم و نشائی در زراعت چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 30-40]
 • کک چغندرقند بررسی میزان خسارت کک چغندرقند Chaetocnema tibialis Ill. روی برگها و آزمایش چند حشره کش علیه آفت [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 60-67]

ه

 • هزینه مقایسه اقتصادی هزینه های تولید در دو روش کشت مستقیم و نشائی در زراعت چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 30-40]