نمایه کلیدواژه ها

ا

 • انتقال ریشه مقایسه هزینه مدت زمان موردنیاز انتقال ریشه چغندرقند در دو روش دستی و ماشینی [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 40-46]

پ

 • پتانسیل تولید انتخاب رگه های نتاج چغندرقند متحمل به شوری با مقایسه پتانسیل تولید و ضریب حساسیت به تنش در شرایط خاکهای [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 19-29]

ت

 • تاریخ کاشت اثر تاریخ کاشت در تحمل ارقام چغندرقند به نماتد مولد سیست چغندرقند در استان آذربایجان غربی [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 55-61]
 • تنش شوری تأثیر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه هفت توده اصلاحی چغندرقند تحت تنش شوری [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 5-18]
 • توده اصلاحی تأثیر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه هفت توده اصلاحی چغندرقند تحت تنش شوری [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 5-18]
 • تولید شکر تولید شکر و لزوم بهینه سازی فرمولهای تعیین کیفیت چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 72-82]

ج

 • جوانه زنی تأثیر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه هفت توده اصلاحی چغندرقند تحت تنش شوری [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 5-18]

چ

 • چغندرقند استفاده از روش سی بندینگ جهت بررسی کروموزومهای چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 1-4]
 • چغندرقند تأثیر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه هفت توده اصلاحی چغندرقند تحت تنش شوری [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 5-18]
 • چغندرقند انتخاب رگه های نتاج چغندرقند متحمل به شوری با مقایسه پتانسیل تولید و ضریب حساسیت به تنش در شرایط خاکهای [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 19-29]
 • چغندرقند استفاده از روش کشت نشائی جهت صرفه جویی در مصرف آب، سم و کود شیمیایی [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 30-39]
 • چغندرقند مقایسه هزینه مدت زمان موردنیاز انتقال ریشه چغندرقند در دو روش دستی و ماشینی [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 40-46]
 • چغندرقند بررسی اثر سه گراس کش جدید در مزارع چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 47-54]
 • چغندرقند اثر تاریخ کاشت در تحمل ارقام چغندرقند به نماتد مولد سیست چغندرقند در استان آذربایجان غربی [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 55-61]
 • چغندرقند ریزومانیا بیماری نوظهور چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 62-71]
 • چغندرقند تولید شکر و لزوم بهینه سازی فرمولهای تعیین کیفیت چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 72-82]

خ

 • خاکهای شور و معمولی انتخاب رگه های نتاج چغندرقند متحمل به شوری با مقایسه پتانسیل تولید و ضریب حساسیت به تنش در شرایط خاکهای [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 19-29]

ر

 • ریزومانیا ریزومانیا بیماری نوظهور چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 62-71]
 • روش دستی و ماشینی مقایسه هزینه مدت زمان موردنیاز انتقال ریشه چغندرقند در دو روش دستی و ماشینی [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 40-46]

س

 • سی بندینگ استفاده از روش سی بندینگ جهت بررسی کروموزومهای چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 1-4]

ش

ص

 • صرفه جویی استفاده از روش کشت نشائی جهت صرفه جویی در مصرف آب، سم و کود شیمیایی [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 30-39]

ف

 • فرسودگی بذر تأثیر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه هفت توده اصلاحی چغندرقند تحت تنش شوری [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 5-18]
 • فرمول تولید شکر و لزوم بهینه سازی فرمولهای تعیین کیفیت چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 72-82]

ک

 • کروموزوم استفاده از روش سی بندینگ جهت بررسی کروموزومهای چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 1-4]
 • کشت نشائی استفاده از روش کشت نشائی جهت صرفه جویی در مصرف آب، سم و کود شیمیایی [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 30-39]

گ

 • گراس کش بررسی اثر سه گراس کش جدید در مزارع چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 47-54]

ن

 • نتاج انتخاب رگه های نتاج چغندرقند متحمل به شوری با مقایسه پتانسیل تولید و ضریب حساسیت به تنش در شرایط خاکهای [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 19-29]
 • نماتد اثر تاریخ کاشت در تحمل ارقام چغندرقند به نماتد مولد سیست چغندرقند در استان آذربایجان غربی [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 55-61]