دوره و شماره: دوره 34، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 1-130 

کامل علمی - پژوهشی

واکنش صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های چغندرقند به تاریخ های مختلف کاشت و برداشت

صفحه 1-15

10.22092/jsb.2018.120304.1175

هدایت وحیدی؛ بهرام میرشکاری؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ اباذر رجبی؛ مهرداد یارنیا


ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به نماتد سیستی در شرایط درون شیشه‌ای

صفحه 65-74

10.22092/jsb.2017.115911.1166

راضیه قائمی؛ ابراهیم پورجم؛ ناصر صفایی؛ سید باقر محمودی؛ رحیم مهرابی