تعیین استان‌های الگوی تولید چغندرقند برمبنای معیارهای کارایی و بهره‌وری

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران. کرج، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران. کرج، ایران.

چکیده

بهترین راه جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی، بهبود کارایی و بهره­وری است. در این مطالعه کارایی فنی و رشد بهره­وری عوامل تولید چغندرقند در استان­های عمده تولیدکننده بر مبنای روش تحلیل پوششی داده­ها طی دوره زراعی 84-1383 تا 94-1393 بررسی شد. نتایج نشان داد که استان­های سمنان، فارس، قزوین، مرکزی و چهارمحال بختیاری فاقد کارایی فنی بوده و بیشترین مصرف غیربهینه در نهاده­ها مربوط به نهاده سم با 166 درصد ناکارایی در استان چهارمحال و بختیاری می­باشد. به عبارت دیگر مصرف سم می­تواند تا بیش از یک دوم در این استان کاهش یابد. تحلیل رشد بهره­وری نشان­دهنده رشد کاهشی هفت درصد در استان­های مورد مطالعه بود و فقط استان­های خراسان جنوبی و خراسان شمالی در طول دوره مطالعه دارای رشد بهره­وری به ترتیب چهار و شش درصد بوده­اند. بررسی ضریب همبستگی بین رشد بهره­وری و اجزای آن بیانگر ارتباط مثبت و معنی­دار (در سطح 5 درصد) بین رشد بهره­وری و تغییرات فناوری بود. با توجه به نتایج بهدست آمده، دو استان خراسان جنوبی و خراسان شمالی هم از لحاظ کارایی و هم رشد بهره­وری در وضعیت بهتری قرار دارند. لذا مطالعه شیوه­های مدیریتی و استفاده از دانش بومی موجود در این دو استان، می­تواند منجر به معرفی الگویی جهت بهبود کارایی تولید چغندرقند در کشور گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of sugar beet production pattern provinces based on efficiency and productivity criteria

نویسندگان [English]

  • Reza Shakeri Bostan Abad 1
  • Edalat Salimodlu 1
  • Hamed Rafiee 2
1 MSc in Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran. Karaj, Iran.
2 Assistant Professor of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran. Karaj, Iran.
چکیده [English]

The best way to increase crop production is to improve efficiency and productivity. In this study, the technical efficiency and productivity growth of sugar beet production factors in major produced provinces were estimated using data envelopment analysis (DEA) method for the period of 2004-05 to 2014-15. Results showed that Semnan, Fras, Qazvin, Markazi, Chaharmahal and Bakhtiari had no technical efficiency and the most non-optimal input usage was related to pesticide with 166% inefficiency in Chaharmahal and Bakhtiari province. In the other words, pesticide usage can be reduced to more than half in this province. Productivity growth analysis showed a 7% decrease in growth in studied provinces and only Southern Khorasan and North Khorasan provinces had productivity growth of 4 and 6%, respectively. The correlation coefficient between productivity growth and its components showed a positive and significant (P<0.05) relationship between productivity growth and technological changes. According to the results, Southern Khorasan and North Khorasan provinces were in better position in terms of efficiency and productivity growth. Therefore, the study of management practices and the use of indigenous knowledge in these provinces can lead to the introduction of a model to improve the sugar beet production efficiency in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Optimal use
  • sugar beet
Arsalanbod M. Efficiency of sugar beet producers in West Azarbaijan province. Journal of Agriculture. 2006; 8(1):13-20. (in Persian, abstract in English)

Battese GE, Malik SJ, Gill MA. An investigation of technical inefficiency of production of wheat farmers in four districts of Pakistan. Journal of Agricultural Economics. 1996; 47(1): 37-4.

Boris ED, Robert EE. Efficiency in agricultural production: The case of peasant farmers in eastern Paraguay. Agricultural Economics. 1994; 10: 27-37,

Bustani F, Mohammadi H. Study on productivity and water demand function in sugar beet production in aghlid area. Journal of Sugar Beet. 2007; 23(2). 185-196. (in Persian, abstract in English)

Fare R, Grosskopf S, Norris M, Zhang Z. Productivity growth, technical progress and efficiency changes in industrialised countries. American Economic Review. 1994; 84: 66-83.

Jahromi ER. Measuring and analyzing productivity growth of total factors of productions for horticultural crops by using Malmquist Index and Data Envelopment Approach (DEA). Journal of Current Research in Science. 2016; 1(1): 814-820.

Karimi F, Piraste H, Zahedi keyvan M. Determination of efficiency of wheat due to time and risk, using data analysis envelopment. Journal of Agriculture and Extension.2008; 16(64):139-159. (in Persian, abstract in English)

Kavand H, Sargazi AR. Determination of efficiency types of Borujerd sugar beet growers using envelopment analysis(DEA). Journal of Sugar Beet. 2015; 31(2): 201-209. (in Persian, abstract in English)

Khiavi Kh, Moghadasi R, Eskandarpour B. Analysis of total factor productivity growth of sugar beet in Iran using Malmquist approach. Journal of Sugar Beet. 2012; 28(1): 95-105. (in Persian, abstract in English)

Mirzaei M, Torkmani J. Study the effective factors of men and women labor productivity in Sugar beet production.(Case study: Kerman Province). Agricultural Economics and development Quarterly(Special Issue). 2005; 257-289.(in Persian, abstract in English)

Moazeni S, Karbasi A. Efficiency measurement in according to data envelopment analysis (Case study: Pistacho producers of Zarand township). Agricultural Economics and Development Quarterly. 2008; 16(61), 1-16. (in Persian, abstract in English).

Mohammadi H, Mousavi SN, Kafilzadeh F, Rahimi M. Input productivity in Eghlid region sugar beet farms. Journal of Sugar Beet, 2005; 21:31-49.(in Persian, abstract in English)

Necat M, Alemdar T. Technical efficiency analysis of Tobacco farming in Southeastern Anatolia. Department of Agricultural Economics of Çukurova University, Turkey.2005.

Nemati A, Basati J, Zaree a, Rostampour AH. Factors affecting technical efficiency the sugar beet producers in Kermanshah province. Journal of Sugar Beet. 2001; 19(2): 161-173. (in Persian, abstract in English).

Pakravan M, Mehrabi H, Shakibaei A. Determination of efficiency of canola production in city of sari, Journal of Agricultural Economics. 2009; 1(2): 92-77. (in Persian, abstract in English)

Parichatnon S, Maichum K, Peng KC. Evaluating technical efficiency of rice production by using a modified three- stage data envelopment analysis approach: A case study in Thailand. International Journal of Scientific and Technology Research .2017; 6 (01): 152-159.

Sabuhi M, Jaminia A. Determining efficiency of banana plantations in the province of Sistan and Baluchestan, Journal of Agricultural Economics. 2006; 2:146-135. (in Persian, abstract in English)

Seiedan SM. Evaluation of efficiency sugar beet farmers, growers and the factors affecting its decline, case study: Hamedan. Journal of Sugar Beet. 2005; 2(21): 150-137. (in Persian, abstract in English)

Shafei L, Javaheri MA, Pourjoopari Z. Technical, allocation, economic efficiency determination for sugar beet producers in Bardseer township. Journal of Sugar Beet. 2006; 22(2): 109-121.(in Persian, abstract in English).

Yazdani S, Rahimi R.Evaluation of the efficiency of sugar beet production in Qazvin Plain. Journal of Sugar Beet. 2012; 28(2): 209-221.

Zakerin A, Mohammadi H, Dehpashi V. Measuring production factors productivity in Fars province sugar beet farms. Journal of Sugar Beet. 2012; 28(2): 199-207.

Zare E, Chazari AH. Peykani Gh. Using data envelopment analysis to estimate total factor productivity growth of cotton in Iran. Journal of Science and Technology or Agriculture and Natural Resources. 2008; 12(43): 227-236.(in Persian, abstract in English)