دوره و شماره: دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 131-220 

کامل علمی - پژوهشی

2. تأثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های چغندرقند (Beta vulgaris L.)

صفحه 131-146

شاهپور علائی مقدم؛ محمدعلی اسماعیلی؛ اباذر رجبی؛ حمید نجفی


3. شناسایی miRNA های دخیل در مسیر گل دهی گیاه چغندرقند (.Beta vulgaris L)

صفحه 147-163

میشانه عسگری؛ اصغر میرزائی اصل؛ محمدرضا عبدالهی؛ لیلا خدایی


5. پیش بینی عملکرد چغندرقند به کمک پردازش تصویر به صورت برخط

صفحه 181-191

هادی اورک؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ مجید سعدی


6. ارزیابی تأثیر نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بر چغندرقند

صفحه 193-202

پیام معاونی؛ کیوان شریفی؛ داریوش طالقانی