دوره و شماره: دوره 34، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 131-220 

کامل علمی - پژوهشی

تأثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های چغندرقند (Beta vulgaris L.)

صفحه 131-146

10.22092/jsb.2019.109072.1139

شاهپور علائی مقدم؛ محمدعلی اسماعیلی؛ اباذر رجبی؛ حمید نجفی


شناسایی miRNA های دخیل در مسیر گل دهی گیاه چغندرقند (.Beta vulgaris L)

صفحه 147-163

10.22092/jsb.2019.122102.1199

میشانه عسگری؛ اصغر میرزائی اصل؛ محمدرضا عبدالهی؛ لیلا خدایی