دوره و شماره: دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-117 

کامل علمی - پژوهشی

1. بررسی تغییرات ژنتیکی برای تحمل به خشکی در فامیل‌های ناتنی چغندرقند

صفحه 16-1

کیوان فتوحی؛ اسلام مجیدی هروان؛ اباذر رجبی؛ رضا عزیزی نژاد


2. واکنش هیبریدهای چغندرقند در مزارع آلوده به بیماری ریزومانیا

صفحه 31-17

رحیم محمدیان؛ علیرضا قائمی؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ کیوان فتوحی؛ محمدرضا جزائری نوش آبادی


3. بررسی امکان کشت پاییزه چغندر قند در جنوب استان خراسان رضوی

صفحه 46-33

مسعود احمدی؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ حسنعلی شهبازی


5. تأثیر کاربرد مالچ گیاه پوششی و شیوه مدیریت علف هرز بر زیست توده علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

صفحه 74-65

کاوه خاکسار؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ اسلام مجیدی هروان؛ قربان نور محمدی


6. اثر عوامل محیطی و پایه های مادری بر برخی صفات بذر چغندرقند

صفحه 89-75

محمدرضا میرزایی؛ جعفر اصغری؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زادهحمایتی


7. کارایی اختلاط علف‌کش‌های رایج در کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ چغندرقند (Beta vulgaris L.)

صفحه 91-102

علی اصغر چیت بند؛ رضا قربانی؛ محبوبه نبی زاده؛ احسان اله زیدعلی


گزارش کوتاه

9. گزارش کوتاه- (Lep.: Noctuidae) Anarta trifolii به عنوان آفت چغندرقند در اصفهان

صفحه 119-117

جهانگیر خواجه علی؛ خدیجه دارابی؛ فاطمه محمد پور