نمایه نویسندگان

ر

 • رنجی، ذبیح اله بررسی رابطه سطوح پلوئیدی با محصول ریشه، عیارقند و عملکرد شکر در دو رقم چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 53-59]
 • روحی، الهوردی مقایسه اقتصادی هزینه های تولید در دو روش کشت مستقیم و نشائی در زراعت چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 30-40]

ط

 • طلائی، علی مقایسه اقتصادی هزینه های تولید در دو روش کشت مستقیم و نشائی در زراعت چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 30-40]

غ

 • غدیری، ولی اله بررسی میزان خسارت کک چغندرقند Chaetocnema tibialis Ill. روی برگها و آزمایش چند حشره کش علیه آفت [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 60-67]

ف

 • فارسی نژاد، کریم بررسی اثر مدت رقابت علفهای هرز یک ساله روی چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 13-19]
 • فرح بخش، علینقی بررسی اثر مدت رقابت علفهای هرز یک ساله روی چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 13-19]

ق

 • قلی زاده، رحیم مقایسه اقتصادی هزینه های تولید در دو روش کشت مستقیم و نشائی در زراعت چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 30-40]

ک

 • کولیوند، محمد بررسی روند رشد چغندرقند در کرمانشاه [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 1-12]

گ

 • گوهری، جواد بررسی اثر نسبت و زمان مصرف ازت پایه بر عملکرد چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 20-29]
 • گوهری، جواد مقایسه اقتصادی هزینه های تولید در دو روش کشت مستقیم و نشائی در زراعت چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 30-40]
 • گوهری، جواد بررسی رابطه سطوح پلوئیدی با محصول ریشه، عیارقند و عملکرد شکر در دو رقم چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 53-59]

م

 • مظاهری، داریوش بررسی اثر نسبت و زمان مصرف ازت پایه بر عملکرد چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 20-29]

ه

 • هاشمی، پروانه بررسی اثر غلظت یون کلسیم بر سمیت کلرور سدیم در کشت درون شیشه بافت کوتیلدون چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 41-52]
 • هاشمی دزفولی، سیدابوالحسن بررسی اثر نسبت و زمان مصرف ازت پایه بر عملکرد چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 20-29]

ی

 • یاوری، نسرین بررسی اثر غلظت یون کلسیم بر سمیت کلرور سدیم در کشت درون شیشه بافت کوتیلدون چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 41-52]
 • یوسف آبادی، ولی اله بررسی اثر نسبت و زمان مصرف ازت پایه بر عملکرد چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1374، صفحه 20-29]