نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی زاده، محسن استفاده از روش سی بندینگ جهت بررسی کروموزومهای چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 1-4]
 • آقایف، یوسف استفاده از روش سی بندینگ جهت بررسی کروموزومهای چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 1-4]
 • آهون منش، علی ریزومانیا بیماری نوظهور چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 62-71]

ا

 • احمدیان، پریچهر استفاده از روش سی بندینگ جهت بررسی کروموزومهای چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 1-4]
 • ارجمند، محمدناصر ریزومانیا بیماری نوظهور چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 62-71]
 • اشتیاقی، حسن اثر تاریخ کاشت در تحمل ارقام چغندرقند به نماتد مولد سیست چغندرقند در استان آذربایجان غربی [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 55-61]

ب

 • بقایی، مهدی اثر تاریخ کاشت در تحمل ارقام چغندرقند به نماتد مولد سیست چغندرقند در استان آذربایجان غربی [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 55-61]

پ

 • پرویزی، رحیم اثر تاریخ کاشت در تحمل ارقام چغندرقند به نماتد مولد سیست چغندرقند در استان آذربایجان غربی [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 55-61]
 • پرویزی آلمانی، مسعود انتخاب رگه های نتاج چغندرقند متحمل به شوری با مقایسه پتانسیل تولید و ضریب حساسیت به تنش در شرایط خاکهای [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 19-29]

ت

 • توحیدلو، قاسم استفاده از روش کشت نشائی جهت صرفه جویی در مصرف آب، سم و کود شیمیایی [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 30-39]

د

ر

 • رنجی، ذبیح اله انتخاب رگه های نتاج چغندرقند متحمل به شوری با مقایسه پتانسیل تولید و ضریب حساسیت به تنش در شرایط خاکهای [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 19-29]

ش

 • شیخ الاسلامی، رضا تولید شکر و لزوم بهینه سازی فرمولهای تعیین کیفیت چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 72-82]
 • شیمی، پرویز بررسی اثر سه گراس کش جدید در مزارع چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 47-54]

ص

 • صادقیان مطهر، سیدیعقوب تأثیر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه هفت توده اصلاحی چغندرقند تحت تنش شوری [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 5-18]

ط

 • طالعی، علیرضا استفاده از روش سی بندینگ جهت بررسی کروموزومهای چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 1-4]

ع

 • علیمردای، ایرج استفاده از روش سی بندینگ جهت بررسی کروموزومهای چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 1-4]

غ

ف

 • فاطمی، حسین بررسی اثر سه گراس کش جدید در مزارع چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 47-54]

ق

 • قاسمی گلعذانی، کاظم تأثیر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه هفت توده اصلاحی چغندرقند تحت تنش شوری [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 5-18]
 • قلندر، مجتبی بررسی اثر سه گراس کش جدید در مزارع چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 47-54]
 • قنبری بیرگانی، داریوش بررسی اثر سه گراس کش جدید در مزارع چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 47-54]

ک

 • کاظمین خواه، کریم مقایسه هزینه مدت زمان موردنیاز انتقال ریشه چغندرقند در دو روش دستی و ماشینی [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 40-46]

گ

 • گوهری، جواد استفاده از روش کشت نشائی جهت صرفه جویی در مصرف آب، سم و کود شیمیایی [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 30-39]

م

 • محمدیان، رحیم تأثیر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه هفت توده اصلاحی چغندرقند تحت تنش شوری [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 5-18]
 • مقدم واحد، محمد تأثیر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه هفت توده اصلاحی چغندرقند تحت تنش شوری [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 5-18]

ی

 • یزدی صمدی، بهمن استفاده از روش سی بندینگ جهت بررسی کروموزومهای چغندرقند [دوره 12، شماره 1، 1375، صفحه 1-4]