نویسنده = مهدی صادقی شعاع
تأثیر پرتوتابی گاما روی عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ‌های مختلف چغندرقند تحت شرایط مختلف آبیاری

دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 55-70

10.22092/jsb.2023.357667.1297

رحیم محمودی؛ بهزاد ثانی؛ مهدی صادقی شعاع؛ فائزه رجب زاده؛ حمید مظفری


اثرات تاریخ کاشت، پاکلوبوترازول و کود نیتروژن بر درصد ساقه‌روی و سایر صفات کمی و کیفی سه رقم چغندرقند پاییزه

دوره 36، شماره 2، مهر 1399، صفحه 155-169

10.22092/jsb.2021.352233.1254

سمیرا افراخته؛ داوود حبیبی؛ مهدی صادقی شعاع؛ فرزاد پاکنژاد؛ منصور سراجوقی